Sporen van het leven van de Zierikzeeënaar ontdek ken de cultuurhistorici en andere belangstellen den met behulp van de interieurbeschrijvingen en de vermeldingen van schulden die op de nalaten schap drukten. Bezittingen als een visnet, een zil veren fluitje om leeuwerikken te lokken, een muziekinstrument, een schilderij van een bijbelse episode of admiraal, naast de uitgaven in verband met het ziekbed en de verstrekking van dranken en eetwaar ter gelegenheid van de begrafenis van de erflater, zijn daarvan saillante en alledaagse voorbeelden. Als crediteuren van een nalaten schap zien we vele ambachtslieden, kooplieden, medici en belastinginners in de schuldenposten: een timmermansbaas die de doodskist voor de "afflijvige" had vervaardigd, een meester metselaar die had gewerkt aan het sterfhuis, een stoffenkoopvrouw die rouwtextiel had geleverd, de chirurgijn of "medicinae doctor" die was geconsulteerd in verband met het ziekbed, de ontvanger van het "kerkengrafgelt" en de leveran ciers van wijn, bier, brandewijn, brood, beschuit, boter, broodbeleg, mosterd, koekjes, pijpen en tabak voor een welvoorziene achttiende-eeuwse begrafenistafel. Daarom zal het eveneens vaak de moeite lonen om uit een bepaalde periode meer dere boedel-inventarissen en -rekeningen van wil lekeurige personen te bestuderen, ter verkrijging van enig inzicht in het dagelijks werk van een bepaalde voorvader of voormoeder. In een kleine stad als Zierikzee heeft een dergelijke actie een vrij hoog 'trefzekerheidsgehalte'. Historisch kadaster In het Weeskamerarchief Zierikzee vinden we veel informatie over het onroerend goed van Schouwen-Duiveland. Gegevens over duizenden van deze objecten als woonhuizen, schuren, pak huizen en landerijen houden zich in de papier massa schuil, evenals tientallen nog onbekende huisnamen. Dit valt op zijn zachtst gezegd inte ressant te noemen, want de archiefbronnen voor onderzoek naar de geschiedenis van in Zierikzee en elders gelegen onroerend goed gaan niet zover terug als het archief van de weeskamer. Voor onderzoek naar Zierikzeese objecten komen het eerst in aanmerking de kohieren van de Huisschatting en 100ste Penning, alsmede de registers van overdracht. Van genoemde bronnen geeft de vroegste, eigenaars en aanslagen uit 1622. Van de meer dan vijfentwintig series trans- portregisters van alle plaatsen op Schouwen-Dui veland, start ongeveer een tiental in de zeventien de eeuw. De Zierikzeese serie begint in 1658. En dat terwijl de boedelinventarissen en -rekeningen uit de voorafgaande eeuw vanaf 1520 in over vloed in het Zierikzeese Weeskamerarchief berus ten! Het zou te tijdrovend zijn geweest om in de inventaris van het archief verwijzingen naar huizen en andere objecten op te nemen. Eigenlijk is dit ook niet de taak van de inventarisator die alleen maar een toegang moet afleveren waarin de archiefbestanddelen herkenbaar zijn gemaakt en in de vereiste vorm gerangschikt. Een deel van het werk zal altijd nog door de onderzoeker zelf ver richt moeten worden. De in het vorige hoofdstuk genoemde literatuur en archivalische bronnen kun nen te pas komen bij het zoeken naar de woon huizen van patriciërs en in de bronnen minder opvallende personen. Met de onroerend goed-informatie uit het Wees kamerarchief zou een historisch kadaster Zierikzee kunnen worden samengesteld, dat in de eerste plaats nuttig zou zijn voor de bestudering van de stadsgeschiedenis in het algemeen en in het bij zonder voor de ouderdomsbepaling van nog be staande gebouwen en het verzamelen van gege vens over verdwenen bouwwerken. Zo'n overzicht ware van onschatbare waarde voor de hoeders en liefhebbers van de monumenten binnen en buiten de stad. Ligt hier misschien een nieuwe taak voor de Monumentencommissie van Stad en Lande? Sander den Haan Met dank aan mevrouw drs C. E. Heyning en de heer dr. P. R. Priester. Noten 1 Constantijn Huygens, Zee-straet (1667) (vs. 225 en 226) 2 prosopografie: schildering van uiterlijk voorkomen, levensomstandigheden en karakter, in het bijzonder van personen uit een begrensde historische periode 3 Misschien betreft het hier archiefstukken van Dordtenaar Roeloff Francken, voor 1650 bewind hebber van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie. 4 parenteel: genealogisch overzicht dat alle af stammelingen van een bepaald echtpaar vermeldt, dus ook de nakomelingen langs vrouwelijke lijn. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 15