JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE Voornaamste geraadpleegde literatuur en archivalia - Kadastrale atlas van Zeeland 1 832. Zierikzee (serie Schouwen-Duiveland) II, Middelburg 1995. - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden vervolgende de beschrijving van Zeeland I, Amsterdam 1751 (pag. 287-290 en 425-427). - Verslagen omtrent 's rijks oude archieven 1930-1961, Den Haag 1941-1962. - W. Bezemer en A. S. de Blécourt, Rechtsbronnen van Zierikzee ('Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht'). Den Haag 1908 (met tekst oudste ordonnantie van de wees kamer Zierikzee, pag. 422-429). - M. P. de Bruin en S. W. M. A. den Haan, 'Inventaris van het archief van de weeskamer van Zierikzee 1484-1811 (1827)', Middelburg 2002 (niet uitgegeven). - H. van Koolbergen, Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphen 1988 ('Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis'). - L. W. A. M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der pro vincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852), Den Haag 1914. - C. Postma, Zierikzee en zijn stadhuis, Zierikzee [1969], - P. D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795, Middelburg 1931 - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Archief weeskamer Zierikzee (AWZ), inv.nr. 48b (afschrift gewijzigde ordonnantie van 16 juli 1473). - GASD, AWZ, inv.nr. 3197 (boedelinventaris Cornelis Jobsz. van Leeuwen), inv.nr. 3498 (boedelrekening Lieven Jansz. van Noortgouwe), inv.nr. 4485 (boedelinv. Maria Hoffer, echtge note van mr. Cornelis Stavenisse), inv.nr. 4569 (boedelinv. Elysabeth lemantsdr., echtgenote van Jacob Davitsz. de Coninck), inv.nr. 4894 (boedelinv. van Jacob Willemsz. van der Maerse). 2001 Was voor de Commissie Planologie een betrekkelijk rustig jaar. Dat lag hoofdzakelijk aan het feit dat de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente er de voorkeur aan gaf de ontstuimi- ge groei van het aantal projecten dat op de rol stond af te remmen en zich te concentreren op prioriteiten. Daardoor kon ook de commissie eens even uitblazen, hetgeen niet betekende dat zij nu tijd had om een dutje te doen. De Groene Schil van Zierikzee Om de stemming te peilen werd in de Voorjaars vergadering door ons een presentatie gegeven van het plan van de gemeente in de westelijke groene schil, tegenover het tijdelijke gemeentehuis, de nieuwbouw van de Rabobank en langs de Laan van St. Hilaire een zestal kantoorgebouwen ("parels aan de oude stad") toe te staan. De discussie kwam meteen goed op gang, maar leidde niet tot een eensluidend antwoord, want naast een viertal voor standers van ons afwijzende standpunt kwamen er ook twee sprekers aan het woord die niet begrepen waarom er zoveel ophef werd gemaakt van die zogenaamde groene schil en op welke gronden wij ons zulke verregaande planologische pretenties aanmatigden. De vice-voorzitter die de discussie leidde zag er helaas vanaf een duidelijke conclusie te trekken, zodat het enige voordeel ervan uiteinde lijk was dat het planologische geweten van de Vereniging weer een beetje was opgeschud. De rest van het jaar besteedde de gemeente aan het vol tooien van de overige modules van de 'Structuurvisie Zierikzee', te weten module 5 (bestaande woongebieden), 6 (nieuwe woongebieden), 7 (bedrijvigheid en industrie), 8 (groenstructuur), 9 (stadssilhouet), 10 (verkeersstructuur), die (met uitzondering van module 8) de raadsleden nog juist voor het eind van het jaar bereikten, al bleken ze toen nog niet voor het publiek verkrijgbaar. Alleen op de modules 9 en 1?

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 16