OPENINGSVOORSTELLING, Groote Familie- en Kindervoorstelling. SCHINKEL C° 8 ELECTRISCHE KINEMATOGRAAF, a loatouuspivuu iu uui ui ttiu utiu Duauui»uui|j. Théatre Metamorphoses. Directie Wed. MULLENS. Staande aan het Kraanplein alhier. Ilederaawmd ten 8 rare; Ten half acht groote parade. Prgzen der plaatsen le rang f 42e rang f 8e rang f 0,504e rang f 0,30. Kinderen betalen op den len rang half geld. Zaterdagnamiddag S ure: Alle rangen half geld. Staande op de Kermis alhier tegenover de Bear^: vertooningen van Bewegende Lichtbeelden. Het volmaaktst apparaat, de grootste helderheid en duidelijkheid aan de beelden gevende, waartegen geen BIOGRAPHE of BIOS COPE kan concnrreeren. Als hoofdnummers zullen uitmunten: Het bezoek van H. M. de Koningin aan de Zaan streek, op 17 April 1899. Het bezoek van Keizer Wilhelm aan Jeruzalem. Het volledige Stierengevecht te Madrid, zeer inte ressant. De Visschert te IJmuidon. Do begroeting door Felix Faure. De betooverde slaapkamer. De verhuizing met de Noorderzon, zeer lachwekkend. De Kroningsfeesten. Plechtige intocht van H. M. Koningin Wilbelmina in Amsterdam op 5 September 1898. Gang van H. M. de Koningin naar de kerk. Terugkomst uit de kerk. Bezoek van H. M. de Koningin aan Rotterdam. Aankomst van den spoortrein to Weesp. Een vechtpartjj op 't- perron te Weesp. Twee oomi- sche duettisten. De Dam te Amsterdam. JParjjiche straattooneelen. Serpentine- of slangen- daDseres, enz. enz. Waaronder veel lachwekkende tableaux. Ieder uur een voorstelling met afwisselend programma. Do Voorstellingen hebben plaats in de zeer luxerieus daarvoor ingerichte Tent, die door elec- triBche booglampen verlicht wordt. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang 50 en 3e Rang 35 cent. Kinderen betalen l&alf geld. Minzaam aanbevelend, SCHINKEL Oo. Een goede Riemwagen te koop, bö JACOBUS VAN HOEVE, Sir-Jansland. Te koop gevraagd: nOGGEGLUI, met opgaaf van prjjs, door W. BERREVOETS, Zierikzee bjj Pikgat. Advertentie Schinkel, Zierikzeesche Nieuwsbode 9 september!899' films te zien geweest, zodat het nieuwtje er mis schien al af was. Nadat in steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen eerst buitenlanders het medium film vertoond hadden, kwam er een groep Nederlanders op, vaak voortkomend uit de wereld van kermis en variété, die film als attractie ging presenteren, vaak als onderdeel van een groter variété-programma. Zo ook tijdens de kermis te Zierikzee in 1899, want vanaf 12 september 1899 vertoonde het variété- en operettegezelschap Henri ter Hali in de Concertzaal in haar programma filmbeelden in een onderdeel dat "The Royal Biograph" werd ge noemd. Hierover merkte de Zierikzeesche Nieuws bode op: "De levende photographiën, waaronder de Kroningsfeesten te Amsterdam, gaven een zeer duidelijke voorstelling, zeer ten genoege van het publiek". Hiermee was de basis gelegd voor de filmvertoning op Schouwen-Duiveland, die de gehele twintigste eeuw is doorgegaan en waaraan met de sloop van Concertzaal Mondragon nu definitief een einde lijkt te zijn gekomen. Ook op de kermis in september 1900 deden weer twee reizende bioscopen de Zierikzeese kermis aan. In de eerste plaats was daar G. Vincken's "Electro Biomatograph" op het Kraanplein en "The Albers Cineograph" op het Havenplein. De laatste was een onderneming van de gebroeders Mullens uit Breda die al spoedig na dit verschijnen in Zierikzee gedurende vele jaren als "Alberts Frères" in geheel Nederland op alle grote kermissen furore maakten met hun reizende bioscoop. Later zouden zij ook zelf (speel)films gaan produceren. Reizende bioscoop van Nico Schinkel 1 fi

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 20