M c,, L Nederlandstalige oratoria met uitgebreide bezet ting ten gehore en namen deel aan belang wekkende provinciale koormanifestaties. Op een van de grootste Nederlandse orgels, het Batz-orgel in de Grote Kerk in Zierikzee, werden memorabele orgelconcerten uitgevoerd. In de tentoonstelling in het Zeeuws Archief betreedt de bezoeker een woonvertrek, dè plaats waar sinds mensenheugenis gemusiceerd werd. Instrumenten en muziekliteratuur in huiselijke kring is een onderwerp dat nog nauwelijks werd onderzocht. Bijzonder is een troostdicht voor kinderen dat omstreeks 1850 door een in Zeeland werkzame belastingambtenaar werd geschreven, in een vorm die het mogelijk maakte dat het ook kon worden gezongen. Speciaal voor de tentoon stelling "Er zit muziek in geschiedenis!" werd een melodie gemaakt bij dit ontroerende negentien de- eeuwse gedicht. Een curieus voorwerp in de tentoonstelling is een stukje lint afkomstig van prinses Louise. Zij bracht in 1786 met haarvader, stadhouder-prins Willem V, moeder en broertjes een bezoek aan Zeeland. Te gast bij mr. Daniël Radermacher op zijn buitenplaats Poppenroede speelde het prin sesje op diens klavecimbel en gaf de gastheer ter nagedachtenis een stukje van het lint waarmee haar muziek was samengebonden. Tijdens de Gouden Eeuw kwam het musiceren in verenigingsverband als liefhebberij in zwang. De opkomst van de militaire muziekkorpsen geschiedde in de Bataafs-Franse Tijd. Een bekend voorbeeld is het Middelburgs Muziekkorps dat omstreeks 1900 onder de bezielende leiding van Jan Morks grote furore maakte. Van hem zijn onder meer te zien zijn dirigeerstokjes en zijn in druk verschenen Zeeuws Volkslied. De negentiende en twintigste eeuw brachten de Zeeuwen grootse uitvoeringen in concertzalen en kerken. Aan de hand van onder meer composities van in het verleden in de provincie werkzame en hoor bare toonkunstenaars, verklankingen van enkele composities, muziekinstrumenten, portretten en archiefstukken, geeft de tentoonstelling een impressie van de actieve en passieve muzikale belangstelling in de werelden van muziekcolleges van de Zeeuwse steden, privé-personen, organisten en concertbezoekers van de zestiende tot in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tien componisten staan centraal in de tentoon stelling in de kelders van het Van de Perrehuis: Ghiselin Danckerts, Johan Snep, Pieter Bustijn, Christian Ernst Graf, Willem Lootens, Christian Friedrich Ruppe, Charles Flofmann, Samuel Samehtini, Gerardus von Brücken Fock en Jan Morks. Zij gaven het muzikale leven van de provincie een eigen klank, die tot op de dag van vandaag in de landelijke muziekhistorie doorklinkt. Agenda Tentoonstelling "Er zit muziek in geschiedenis! Zeeuwse muziekgeschiedenis 16e-20e eeuw" Zeeuws Archief, FHofplein 16, Middelburg, 25 maart-22 juni 2002, maandag-zaterdag 09.00-17.00 uur. Toegang gratis. tsuft cyian x wuv. l kcjAltui/rcU-i vanx [(.Vtm. iv ttaiu- cU-V C m Ll tiM. luuauUti tutaa-T-cC v-cv.vw vrC\-a>xU. f I I vuur ih-n. horui: .U t>C hx;utv.YV-tn"clwjofvf-xctL. ">>- Vrcuo-c. tU.u ti- ■ScWW-V-u.-rv- c"»r V. f\E rrvcUcï\»- ÜL- Jk W JLfC h-W "- JL CT\V -■( - In x., usv-u C ÜvccU-n-i^V^.'vXLsW-iij'n. wC. t) Vcai-<- Y L~(.eT;\ c/Ux min. V YV tixUA W_ c.lri N J Utwij kura )L t tw Cl. uU-X Uiv Un UTlJL ,1 Tv -/ij 7 Rouwdicht van Melchior Auguste Adolphe Hoek (1820-1876) op het overlijden van een meisje dat Louise heette. Waarschijnlijk is dit de twee maanden oude Maria Louise, het dochtertje van zijn zwager en zuster Hendrikus Willem van Riel en Wilhelmina Sophia Hoek. Het lijkt aannemelijk dat het overlijden van dit kind, op 19 juli 1843, de dichter heeft bewo gen tot het schrijven van het op muziek gezet te troostdicht (uit bundel in particulier bezit) 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 26