VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2001 De algemene ledenvergadering van Stad en Lande wordt gehouden in De Schutse in Burgh- Haamstede. Voorzitter Erbrink heet iedereen welkom, in het bijzonder erelid P. A. Boot en wethouder van cultuur D. van der Wekken. Er zouden twee dames komen in verband met de herdenking van de Ramp, maar zij waren helaas onderweg gestrand. Vervolgens stelt hij de notulen van de Voorjaarsvergadering aan de orde, geplaatst in Mededelingenblad Stad en Lande nummer 101Zonder commentaar wordt het verslag goedgekeurd en onder dankzegging aanvaard. Er zijn enige berichten van verhindering ontvangen afkomstig van het erelid J. L. van Sloten en de bestuursleden mevrouw S. H. Eggink - du Burck en de heer S. W. M. A. den Haan, commissielid M. H. Cohen Stuart alsmede van burgemeester J. J. P. M. Asselbergs. Een extra woord van welkom richt de voorzitter tot de leden van de pasopgerichte zustervereniging van Sint Philipsland. De voorzitter vervolgt met de mededeling, dat hij wel eens het verwijt te horen had gekregen dat de leden zich niet voldoende over belangrijke kwesties uit kunnen spreken. Hij roept die leden op om zich hier ter vergadering te uiten. Verder wijst hij op de mogelijkheid dit te doen middels de website en via e-mail. Uitingen van ongerustheid kunnen ook via het Mededelingenblad kenbaar worden gemaakt. In ons ledenbestand is sprake van een lichte ver grijzing. Als cadeausuggestie roept de voorzitter daarom op om aan weggetrokken kinderen het lidmaatschap te schenken. Ze blijven daarmee op de hoogte van wat hier speelt en ondersteunen het werk van de Vereniging. De vergrijzing valt eilandelijk gezien wel mee, doordat zich hier nogal wat jonge gezinnen vestigen. Voor onze activiteiten zijn dringend nieuwe mensen nodig: Het volgende jaar gaat onze secretaris, de heer H. J. van 't Haaff stoppen. Momenteel zijn er vacatures bij de Commissies Kleine Monumenten en de werkgroep Website. De voorzitter vraagt of men wil nadenken over de vervulling van de vacatures. Over een eventuele theatervoorziening in de Nieuwe Kerk te Zierikzee heeft het bestuur nog geen definitief standpunt willen innemen, omdat nog niet alle 'ins en outs' bekend zijn. De Commissie Monumenten streeft naar het ver werven van het predikaat "Beschermd Dorps gezicht" voor Schuddebeurs. Verder wil deze Commissie enkele nog in originele staat verkerende houten Geschenkwoningen van na de Waters nood 1953 als monument bewaren. Voor 8 en 9 maart organiseert de Commissie Streektaal een avond en middag in Slot Haamstede. Het aantal plaatsen is beperkt tot tachtig. Mevrouw Verduijn den Boer - Gorzeman is bezig met een boek over makelaars. De voorzitter vraagt aandacht voor de nieuwe studie van dr. C. M. van Hoorn, waarvoor nog enkele intekenaars nodig zijn om het in eigen beheer te kunnen uitgeven. Hij besluit zijn onderdeel met de woorden: "Stad en Lande is een dynamische vereniging die volop met haar tijd meegaat en waarbij je zelf actie kunt nemen". Daarna krijgt penningmeester C. L. van der Linde het woord voor een toelichting op de begroting. Deze begroting is voor het eerst zowel in guldens als in Euro's opgesteld. Er zijn wat kleine ver schuivingen, maar er is een nieuwe post op de begroting, want voor het onderhouden van de website moeten mensen geschoold worden zodat dit in eigen beheer kan worden gehouden. Dat betekende een klein tekort van 500 gulden. Daarom vraagt de penningmeester om een mini male verhoging van de contributie tot 14 Euro. Vanuit de zaal komt een vraag naar de vermo genspositie van de Vereniging. De penningmees ter antwoordt dat dit niet zichtbaar is in de begroting. De balans vermeldt een bedrag groot ongeveer 47.000 gulden. Vervolgens geeft bestuurslid H. L. Hillebrand een toelichting op de website: met toestemming van de ledenvergadering was hij afgelopen voorjaar eraan begonnen. Zeelandnet heeft de website ontworpen. Hij maakt iedere maand een overzicht van de bezoekers. Er zijn al diverse nieuwe leden bijgekomen, die zich via de website hebben aan gemeld. Elke Commissie krijgt zijn pagina via de 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 27