Haamstede Lied der schoolkinderen U, Nederlands koning! blij te moê Geliefde Oranjezoon! U brengen we onze hulde toe Op kinderlijken toon. Zijt welkom telg van Nassaus bloed Op deez' gewenschten stond. We ontsluiten met verheugd gemoed Thans juichend hart en mond. (uit: J. H. de Stoppelaar, Willem III in Zeeland. Gedenkboek van zijner majesteits verblijf in dat gewest 21-30 mei 1862, Middelburg 1863) 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 34