VAN HET BESTUUR gedichten heeft Hoek nagelaten, van eigen hand en nooit gepubliceerd. Volgens de Amsterdamse neerlandicus Hans Luijten werden ze gemaakt in de trant van de dichtende remonstrantse predi kant Petrus de Génestet. Een van de gedichten is een groot, onder invloed van oudere dichters geschreven rouwdicht ter ere van Hoeks in 1848 gestorven broer iohan Wilhelm. Het overlijden van zijn nichtje Louise van Riel - geboren in het jaar waarin ook zijn eigen dochtertje Louise ter wereld kwam - vormde wellicht de aanleiding tot het schrijven van het troostdicht voor kinderen 'De ontslapene onschuld aan hare aardsche speelgenootjes'. Ter gelegenheid van de tentoon stelling heeft de toonkunstenaar Peter Kann bij het troostdicht in historiserende stijl muziek gecomponeerd. Tezamen met diverse composities uit de Zeeuwse muziekgeschiedenis kunt u in de periode van de tentoonstelling bij het Zeeuws Archief dit werkje beluisteren. In de Voorjaarsvergadering van 5 april aaanstaande nemen wij afscheid van drie bestuursleden: mevrouw S. H. Eggink - du Burck en de heren H. J. van 't Haaff en A. J. Boon. Alle drie waren regulier aftredend en niet herkiesbaar. Saskia en Henk hebben binnen de Vereniging jaren lang zeer veel werk verzet, respectievelijk als redactielid van ons Mededelingenblad en als secretaris van de Vereniging. Arjan Boon heeft zoveel bezigheden rond zijn werk dat hij een voortzetting van zijn bestuurslidmaatschap niet zinvol acht In de Voorjaarsvergadering zullen wij bij hun afscheid stilstaan. Maar op deze plaats past al een woord van dank voor inzet en inbreng! Er zijn twee nieuwe bestuursleden gevonden: mevrouw L. Sluys (al bekend vanuit de reiscommissie) en de heer F. Babijn. Naar een derde bestuurslid zijn wij nog op zoek: iemand die tijd en zin heeft om het secre tariaat op zich te nemen. Helpt u mee zoeken? Het standpunt inzake de Nieuwe Kerk, zoals dat in de extra bestuursvergadering en later op 14 november tijdens de discussieavond is verwoord, lijkt in de toekomst zijn beslag te krijgen: een zaal voor rond de driehonderd personen die voor allerlei soorten bijeenkomsten geschikt is (toneel, vergaderingen, concerten). Ook de plaats kan onze instemming hebben, wanneer uiteindelijk voor de locatie van het tijdelijk gemeentehuis gekozen wordt. Schouwen-Duiveland werd in de loop van de geschiedenis bezocht en bewoond door bekende personen. Er zijn vele voorbeelden bekend: landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt in het thans verdwenen herenhuis De Mossel te Zierikzee in 1696, schrijver Jacob van Lennep en zijn reis genoot Dirk van Hogendorp in het Veerhuis te Bruinisse in 1823 en tekenaar Anton Pieck in een villa te Scharendijke omstreeks 1935 etc. Het lijkt het bestuur van Stad en Lande een goed idee om hierover informatie te verzamelen. Na het bijeen brengen van een en ander zal worden onderzocht of het mogelijk is om informatiebordjes te laten aanbrengen op desbetreffende woonhuizen. Als u meer voorbeelden weet te melden, vernemen wij het graag. U kunt de gegevens toezenden via onze postbus of via ons e-mailadres. Wij houden ons aanbevolen! Van de cassette 'Lied van ons eiland' zijn nog exemplaren te koop. Datzelfde geldt voor de streektaalpublicatie. Op de Voorjaarsvergadering zijn deze uitgaven te verkrijgen. Daar hopen wij u graag te mogen ontmoeten. De prijs van het kort geleden verschenen boek over Zeeland in de wederopbouwjaren, geschreven door de bekende Zeeuwse historicus Jan Zwemer, is alleen voor de leden van de heemkundige kringen in Zeeland verlaagd van 41 naar 20 Euro. Het boek kan worden besteld bij het bestuur. Voor komende 7 september heeft de Excursie commissie een uitstapje naar Tongeren in België gepland. Hans Erbrink, voorzitter

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 6