JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR ARCHIEF WEESKAMER ZIERIKZEE ONTSLOTEN Het bestuur kwam in het jaar 2001 zeven keer in vergadering bijeen. Hiervan was een extra vergadering over de podiumvoorziening van Zierikzee. Gedurende de Voorjaarsvergadering werden de aftredende leden C. L. van der Linde, J. van Loo en Th. H. de Meester herbenoemd. De eventuele bouw van een bankkantoor in de Groene Schil van Zierikzee, de kassenbouw in Sirjansland en de podiumvoorziening in de Nieuwe Kerk te Zierikzee vroegen extra aandacht. De jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur met de commissieleden had dit jaar in kasteel Haamstede plaats. Door het grote aantal sprekers kwam het informele karakter in de verdrukking. De website is in dit jaar gereedgekomen en krijgt veel bezoekers. Omdat ook regelmatig vragen gesteld worden, is het een nuttig instrument gebleken. De algehele waardering voor de opzet is verheugend. H. J. van 't Haaff, secretaris Dat hebbense voor uyt, Papierenlanger leven Als die haer 't leven gaf Aan het begin van dit jaar is het Weeskamerarchief Zierikzee vanuit Middelburg overgebracht naar het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee. De vroegere beheerder, het Zeeuws Archief, heeft inventarisatie en herverpakking van het archief mogelijk gemaakt, door daarvoor de nodige tijd van zijn medewerkers beschikbaar te stellen. Een dezer dagen zal de archiefinventaris te Zierikzee worden overhandigd. In dit boekwerk zijn alle stukken van de weeskamer beschreven, over haar organisatie en haar functioneren. Via de bijlage van het boek kan vrij snel een naam van deze of gene vroegere inwoner van Zierikzee worden opgezocht. Het is nu tijd geworden een poging te wagen wat meer bekendheid te geven aan dit omvang rijkste weeskamerarchief van Zeeland, nagelaten door een instelling die eeuwenlang heeft gewaakt over de door jeugdige Zierikzeeënaars geërfde bezittingen en hun opvoeding in haar rol van "der weezen toeverlaat en hulp der armen". Deze bijdrage wil in dat kader ter sprake brengen het brede scala van onderzoeksmogelijkheden van het nu geheel toegankelijke archief. De geschiedenis en werking van de instelling, die een sterke gelijkenis vertonen met die van andere weeskamers in Holland en Zeeland, komen hierin slechts globaal aan de orde. In de eerste plaats is het Weeskamerarchief Zierikzee van belang voor de onderzoeker geïnteresseerd in bouwgeschiedenis, cultuur geschiedenis, economische geschiedenis, genealogie, kunstgeschiedenis, prosopografie2, sociale geschiedenis of in lokale geschiedenis. Maar ook wat betreft de overige terreinen moe ten we het belang van het archief niet onder schatten. Aan de hand van registers en losse stukken van het Weeskamerarchief kan de belangstellende enig inzicht verkrijgen in de levenswijze achter de vele gevels van de stad, tot in de meest prozaïsche maar ook tot in de meest opmerkelijke details. Waar we bijvoorbeeld in de ene boedel inventaris lezen over bedorven kruiden in de apotheek van Johannes van Raphels, lezen we in de andere over het kanonnetje van de "twist zieke" meekrapkeurmeester Pieter Pietersz. Mogghe. De archiefstukken van de Zierikzeese weesmeesters bevatten voor elk wat wils. Geschiedenis instelling en archief In Holland en Zeeland werden tegen het eind van de Middeleeuwen weeskamers ingesteld in de steden en dorpen. Deze weeskamers hielden toe zicht op en brachten in praktijk het beheer van de bezittingen van geheel of halfverweesde kinderen 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 8