BELEVINGSTENTOONSTELLING WATERSNOODRAMP 1953 IN HET ZEEUWS ARCHIEF Zoals bekend herdenkt Zeeland in februari 2003 dat vijftig jaar geleden de watersnoodramp plaatsvond. 'De Ramp' - zoals de Zeeuwen hem zelf noemen - liet gevoelige littekens na; in het landschap, maar vooral in het leven van tiendui zenden mensen. Dat laatste was voor het Zeeuws Archief aanleiding om deze ingrijpende gebeurtenis te herdenken met een zogenaamde belevingstentoonstelling onder de titel 'We dach ten dat de wereld verging...' Watersnoodramp 1953 vertellen mensen via hun persoonlijke bele venissen het verhaal van die dramatische nacht van 1 februari 1953 en de dagen erna. Herdenken door beleven Als cultuur-historisch centrum voor Zeeland kiest het Zeeuws Archief bewust voor herdenken door beleven. Niet de cijfers en de feiten, maar de belevenissen van mensen staan centraal. Archiefstukken, maar vooral foto's, filmbeelden, geluidsfragmenten, voorwerpen en persoonlijke getuigenissen vertellen over de angst, de ont reddering, het verlies van dierbaren en van huis en haard. Maar ook over de dagen erna; over de hoop, redding, evacuatie en hulp, van organisa ties èn particulieren. Een impressie "Je komt binnen via een houten plankier. Langs het plankier liggen overal zandzakken van Rijkswaterstaat. Lopend over het plankier zie je indrukwekkende foto's en filmbeelden van de ramp, en kunstvoorwerpen. Gouaches van kun stenaar Pieter Bulthuis laten bijvoorbeeld zien wat er in en om Zierikzee gebeurde. Even verderop sta je oog in oog met de redding van mensen die gevlucht waren naar daken van huizen of ronddreven op wrakhout in het kol kende water. Documenten, ooggetuigen-versla- gen, foto's, geluidsfragmenten en zorgvuldig nagebouwde scènes brengen die redding in beeld. Maar degenen die de ramp niet overleef den zijn evenmin vergeten. Dan zie je de evacuatie en de hulpverlening op gang komen. Door het Rode Kruis, het leger, vrijwilligers en vele anderen. Nog nooit eerder gepubliceerde stukken uit een pas geïnventari seerd archief van de provincie Zeeland geven specifiek een indruk van de hulp aan kinderen. Tegen de muur liggen hulpgoederen hoog opge stapeld. En eindelijk is daar de terugkeer; weer veilig, weer thuis. In een huiskamer liggen mappen op tafel, met daarin ooggetuigenverslagen en teke ningen, verhaaltjes en gedichtjes over de waters noodramp, gemaakt door kinderen tijdens de herdenking in 1983 Belevingsmiddag In april 2003 organiseert het Zeeuws Archief als extra onderdeel van de tentoonstelling een sobe re belevingsmiddag, speciaal bedoeld als herden kingsmoment. Een aantal mensen deelt met bezoekers een persoonlijke gebeurtenis die zij beleefden tijdens die ingrijpende ramp; een na bestaande, een overlevende, een kind, maar ook een hulpverlener, verslaggever en kunstenaar uit die tijd. Het verleden leeft voort in het heden Middelburg, Zeeuws Archief, Hofplein 16 (tel. 0118-678800) "We dachten dat de wereld verging..." Watersnoodramp 1953 28 januari tot en met 7 juni 2003, maandag tot en met zaterdag van 9-17 uur. Toegang gratis. Pieter Willem Bulthuis. De Blokweg te Zierikzee, 1953. Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeiand ia lllustrata 111-1293. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 10