'PRAET' De koninklijke familie kwam al spoedig kijken, en toonde haar medeleven. De verwoestingen waren enorm: ondergelopen woonhuizen en schuren van boerderijen, veel verwoeste arbei dershuisjes, Zierikzeese huizen maandenlang als eilandjes in het woeste water, talloze verdronken dieren en water tot de dakgoten in Burghsluis. Het grootste deel van de bevolking werd geëva cueerd. Het duurde maanden eer de dijken kon den worden gedicht met caissons uit Engeland en groot materieel dat van de stilgelegde Zuiderzeewerken kwam. Daarna volgden beelden van de grote schoonmaak en het herstel en de bouw van Scandinavische geschenkwoningen. Ook de herverkaveling kwam in beeld, waarbij het historisch gegroeide landschap van het gemoerneerde Platte van Schouwen geëgaliseerd werd, voorzien van nieuwe sloten en rechte wegen en dus totaal èn onherstelbaar van karak ter veranderde. Boerenbedrijven werden vergroot en de gebouwen van nieuwe boerderijen kwa men midden in hun land te liggen. Door de watersnoodramp waren honderden paarden ver dronken, waardoor versnelde landbouwmechani satie plaatsvond. Naast landverlies bij Schelphoek, werd er ook nieuw land ingepolderd: het Dijkwater. Kortom, Schouwen-Duiveland werd drastisch op de schop genomen en gemoderni seerd. Na het gereedkomen van Deltadammen en de Zeelandbrug in 1965, ging de bevolking toene men. Voordien was jaarlijks sprake van een ver- trekoverschot: men trok weg om te gaan stude ren, voor werk, of om op een andere wijze een toekomst op te bouwen. Ongeveer in diezelfde tijd nam de mobiliteit ook toe en begon 'foren sen' tot de mogelijkheden te behoren. Daarnaast kwam een groeiende stroom toeristen op gang. De watersnoodramp van 1953 was hiermee aanleiding tot vergaande veranderingen op Schouwen-Duiveland. drs. R F. Vleugel De voorgaande tekst is een verkorte weergave van de voordracht gehouden op de avond van de Najaarsvergadering 2002. De hierbij getoon de, veelal onbekende dia's waren afkomstig uit de collecties van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en van Lian Sluis te Burgh- Haamstede. Joop van Loo te Zierikzee heeft over het beeldmateriaal nuttige informatie verstrekt. EEN GESPREK MET PIET BOOT, FERVENT LIEFHEBBER VAN GESCHIEDENIS Waar zijn interesse in geschiedenis vandaan komt? Piet Boot uit Moriaanshoofd bij Kerkwerve, kan er kort over zijn: "Vader verdiep te zich graag in geschiedenis, net als m'n oudste zuster trouwens. Maar het meest heb ik wat dat betreft eigenlijk te danken aan mijn hoofd onderwijzer Cees Tazelaar. Die kon zo goed ver halen vertellen. Ja, dat vond ik prachtig." De nu zeventigjarige Boot denkt met genoegen terug aan zijn lagere schooltijd. Die voltrok zich letter lijk naast de deur. Naast de boerderij van zijn ouders, de hofstede waar hij nu al jaren zelf woont en die hij de naam Moerenhoeve meegaf. De school was gesitueerd in het gebouw dat vandaag de dag onder de naam 'Windekind' als woonhuis dienst doet. De in 1922 geopende Piet Boot te Moriaanshoofd (foto redactie) 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 12