JAARVERSLAG COMMISSIE MONUMENTEN De Commissie Monumenten werd in 2002 gevormd door de volgende personen: Hugo Doeleman (voorzitter), Betty Blikman - Ruiterkamp, Daan Joppe, Lex Luijendijk, Theo de Meester, David Schorer en Henk Spijkerman. Schouwen-Duiveland telt met name in Zierikzee veel rijksmonumenten. Het aantal gemeentelijke monumenten is beperkt. In de dorpen en in de polders bevindt zich nog een beperkt aantal karakteristieke objecten, zoals boerderijen, schuren, knechtswoninkjes en houten huizen. Deze laatste werden na de watersnoodramp in 1953 geschonken door andere landen. De Commissie Monumenten heeft zich in het afgelopen jaar actief ingezet om objecten die het waard zijn te behouden, in kaart te brengen en voor te dragen als een beschermd object. Teleurstellend is het te constateren dat het gemeentelijk apparaat niet in staat is gebleken uitvoering te geven aan onze voorstellen. Alle voorstellen liggen nog in de bureaulade. Van een 'monumentengemeente' zou meer ver wacht mogen worden. Echter, door gebrek aan mankracht, kennis en daadkracht bij de gemeen te Schouwen-Duiveland wordt het particulier initiatief sterk ontmoedigd. In 2002 zijn vrijwel alle geschenkwoningen bezichtigd en gefotografeerd en de goede, meest oorspronkelijke geselecteerd. Bij de gemeente werden verzoeken ingediend om een aantal woningen te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Teleurstellend is het dat de gemeente nog niet verder is gekomen dan het verzenden van een ontvangstbevestiging. Gebleken is dat in Zierikzee, aan de Grachtweg en de daarachter gelegen Mulockstraat, Noorse en Deense woningen zijn opgekocht door een projectontwikkelaar, teneinde deze te slopen en daar nieuwbouw te ontwikkelen. De Commissie Monumenten, die de woningen geplaatst wil zien op de gemeentelijke monumentenlijst, zal bezwaar maken tegen het afgeven van een sloopvergunning. Volumineuze nieuwbouw op deze locatie wordt planologisch gezien niet wenselijk geacht. In augustus 2000 verzocht Stad en Lande het pand Ring 38 in Dreischor aan te wijzen als Rijksmonument. 22 maanden later werd het verzoek afgewezen, mede omdat de gemeente verzuimd had een advies uit te brengen. Wij hebben daartegen bezwaar gemaakt. De proce dure is nog niet afgerond. Het Kruithuisje aan de Houwersweg te Zierikzee is op verzoek van Stad en Lande behouden. Verzocht werd om de zichtbare toegangsdeur te restaureren. Wij wensen op de deur een plaatje te bevestigen met enige explicatie. Het object zal door ons worden voorgedragen als gemeentelijk monument. De karakteristieke "employé-woning" Kloosterweg 92 te Burgh-Haamstede is gelegen aan de rand van nieuw, tot ontwikkeling te bren gen natuurgebied. De Stichting Renesse, eigena res van het huisje, heeft een sloopvergunning aangevraagd. Wij hebben bij het college van burgemeester en wethouders hiertegen bezwaar ingediend. Afbraak van dit vriendelijke huisje is vernietiging van kapitaal en doet een stukje oud Schouwen-Duiveland verloren gaan. Eerder werd gepleit het op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Alle verzoeken zijn afgewezen. Een aantal objecten werd geselecteerd ten behoeve van het uitreiken van een oorkonde. Door de selectiecommissie werden uitverkoren de panden Bogerdweg 33 te Dreischor en Schuitkade 4 te Brouwershaven. Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd een verzoek ingediend om de kern Schuddebeurs aan te wijzen als een beschermd dorpsgezicht. Voor de bewoners en belangstellenden werd een voorlichtingsavond georganiseerd. Voor de be woners en belangstellenden organiseerde de Dorpsraad Noordgouwe - Schuddebeurs een voorlichtingsavond, waarop leden van de Commissie uitlegden waarom Schuddebeurs het beschermen waard is. Na de pauze bleek een aantal inwoners zich voornamelijk te hebben 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 16