JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE MEDEDELINGENBLAD over de geschiedenis van deze sociëteit opgeno men. Deze bijdrage verscheen ook als afzonder lijke uitgave van de sociëteit, aangevuld met foto's en met andere bijdragen. W. Groeneveld - Bakelaar schreef over de emigra tie vanuit Schouwen-Duiveland naar de Verenigde Staten in de periode 1900-1920. De dialectbijdrage was opnieuw van de hand van W. P. de Vrieze, dit keer 'Over Burghsluus van toen'. Naast steun uit de verenigingskas werd weer een financiële bijdrage ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee. De nieuwe Kroniek verscheen tijdens de ledenvergadering van onze Vereniging in novem ber, die in Brouwershaven werd gehouden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de voor zitter van Stad en Lande. Dat gebeurde door onze voorzitter F. C. G. E. Greijn. Voor hem was het zijn laatste daad vanwege zijn aftreden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de inne mende wijze waarop hij leiding gaf aan onze ver gaderingen. Tot de Commissie traden toe de heren R. C. van Leeuwen uit Burgh-Haamstede en D. van der Wekken uit Zierikzee. Laatstgenoemde heeft de voorzittershamer overgenomen. Ook de Kroniek van 2002 werd weer gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoop prijs voor leden werd in verband met de omschakeling naar de euro vastgesteld op 15 euro en voor niet-leden op 19,50 euro. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel van de oplage afgezet via de boekhandel. Door onze Commissie werd ook de uitgave ver zorgd van de studie van dr. C. M. van Hoorn: Weerklank en spiegelbeeld. Overzicht van de geschiedenis van de geneeskunde op Schouwen- Duiveland in de twintigste eeuw. De productie ondervond vertraging, waardoor de uitgave eerst in november het licht zag. Het is wel heel bij zonder dat de auteur er met deze uitgave in ge slaagd is de geschiedenis van de geneeskunde in Zierikzee en op Schouwen-Duiveland vanaf de middeleeuwen tot op heden te publiceren. Wij complimenteren en feliciteren dr. Van Hoorn dan ook van harte daarmee. Hiermee heeft hij een uitzonderlijke prestatie verricht, te meer nu hij op hoge leeftijd is gekomen. D. van der Wekken De Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) is behalve bij de boek handels ook verkrijgbaar bij de penningmeester van de Commissie Jaarboek, R. deJongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Burgh-Haamstede, tel.: 06-20776760. Bij hem kunnen ook exem plaren besteld worden van de studie van dr. C. M. van Hoorn zo lang de (beperkte) voor raad strekt. Deze uitgave kost 15 euro (exclusief verzendkosten). In 2002 vormden Anja Romijn - de Raat, Carolien de Vrieze, Henk Dalebout, Sander den Haan, Jan Simmelink en Jan Verduijn den Boer de Commissie Mededelingenblad. Onder hen zijn verschenen de nummers 103-105 van het Mededelingenblad Stad en Lande. Het eerste nummer van het jaar is min of meer een themanummer 'Weeskamerarchief Zierikzee' geworden: een groot artikel, de speciale afleve ring van de rubriek 'Uut de pepieren', de illustra tie op het kaft en de afbeelding op de laatste pagina refereren aan dit archief. Vorig jaar zijn in het Mededelingenblad artikelen verschenen met betrekking tot: de geschiedenis van de weeskamer van de stad Zierikzee, het archief van deze instelling en het nut van haar archivalia bij historisch onderzoek (door redac tielid Den Haan), de bioscoopgeschiedenis van Zierikzee (door dr. F. Westra te Haren), de in 1847 te Zierikzee gepleegde moord op de katoenweefster Josina Hogestein (doorJ. H. Midavaine te Veere), Geertje Stoofman te Burgh en haar conflict met drie elkaar opvolgende 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 21