Sonate s] VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2002 woonhuis van deze regent, het gewezen Burgerweeshuis te Zierikzee, werd de muziek in december 1998 uitgevoerd. Gambist Johannes Boer en klaveciniste Mary Heidi Sayre hebben deze gespeeld in de om zijn rijke interieur ver maarde Regentenkamer, als onderdelen van een concert georganiseerd door Mar van der Veer en Sander den Haan. De gambamuziek van Johan Snep onderscheidt zich van zijn directe voorganger Carolus Hacquart en Johan Schenck: de werken van Snep zijn enerzijds moderner en afwisselender dan die van Hacquart, anderzijds eenvoudiger en aldus door een groter publiek speelbaar dan de com posities van Schenck. Deze uitgave Musica Exempla Zelandica VI met muziek van Johan Snep is een welkome aanvul ling op het beperkte Nederlandse repertoire voor viola da gamba. De editie (ca. 25 x 35 cm) bevat drie van de beste suites van Snep, in modern notenschrift, en voorzien van een basso conti- nuo-uitwerking door de klavecinist Norbert Bartelsman; daarnaast is een uitgebreide Engels talige inleiding over de componist aanwezig, geschreven door de musicoloog dr. Rudolf Rasch. Het Zierikzeese muziekboek is verkrijgbaar op het bureau van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. fuftrta ..I ^sdllemanJejCourzuues, CJineennej HzmdeaiixrGavottesSarabandes I j ZDe (ramie K. J dBeuje dnanus j M* jea\^^IEP •1 Orjajzi/c ïTzn. de -Zentc lieren. j ^(ïanjter berie Cot Z Zee ut Zeeland. OïETUK PlIMA -v. ^dmeterdam. Chex &ae*jie JLoy&r~' ----- s' v j \r Jj Titelpagina van de in 7 700 uitgegeven bundel met composities van de Zierikzeeënaar Johan Snep (1659-1719) (coll. Cathedral Library te Durham, Groot-Brittannië) Bij opening van de Najaarsvergadering, belegd in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven, heet voorzitter Erbrink de leden en andere aanwezi gen welkom. Vervolgens verwelkomt hij apart de ereleden en de auteurs van het jaarboek 2002. Van enkele personen, onder wie bestuurslid F. Babijn, werden berichten van verhindering ont vangen. Stilgestaan wordt bij het overlijden van oud-Brouwershavenaar de heer R. Bolderman, die als promotor van de belangstelling voor Schouwen-Duiveland in het algemeen en voor Brouwershaven in het bijzonder een belangrijke rol heeft gespeeld. De heer C. W. Veerhoek en mevrouw C. W. Deurloo te Burgh-Haamstede worden geluk gewenst in hun nieuwe woon plaats. Wijlen mevrouw F. A. Hoogstra te Hardenberg, een geboren Zierikzeese, had bij testament de Vereniging tot legataris benoemd. Onlangs is bekend geworden dat het legaat ruim 6000 euro bedraagt. Over de besteding of reservering van het bedrag zal nader worden overlegd. Zoals te lezen viel in de Provinciale Zeeuwse Courant, heeft de Rabobank Schouwen/Zierikzee 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 23