besloten af te zien van de gekozen locatie in de Groene Schil en te gaan bouwen in het Business- park aan de Julianastraat. Als redenen voor de verandering in de nieuwbouwplannen van de Bank zijn aangegeven: de sterke aandrang vanuit de gemeenschap (onder meer uitgeoefend door de Vereniging) om niet te bouwen in de Schil, alsmede de matige bereikbaarheid als gevolg van de voltooiing van de nieuwe Zierikzeese rotonde. Het verslag van de Voorjaarsvergadering van 5 april 2002 (zie Mededelingenblad Stad en Lande nr. 104) wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Dat relatief weinigen de bijeenkomst van bestuur en commissies van dit jaar hebben bezocht, wordt door de voorzitter betreurd. De te verwachten renteopbrengst is op de begroting 2003 bijna 340 euro lager aangege ven dan op de begroting voor 2002. De excursie is niet budgettair-neutraal uitgevallen. De begro ting voor volgend jaar maakt melding van een nadelig saldo ten bedrage van 600 euro. Voorgesteld wordt de contributie te verhogen tot 1S euro. Door de aanwezige leden wordt hiermee ingestemd. De heer H. W. Dalebout te Brouwershaven, als waarnemend secretaris lid van het bestuur van de Vereniging, wordt voorgedragen voor benoe ming in de functie van secretaris. Met ieders instemming vindt zijn benoeming plaats. Gememoreerd wordt de moeite die het bestuur zich heeft getroost bij het zoeken naar een geschikte kandidaat. Gevraagd wordt of geïnteresseerden in lidmaat schap van de Werkgroep Website zich willen melden bij bestuurslid Hillebrand. De voorzitter had de wens om in deze vergade ring afscheid te nemen van de heer D. Joppe, die wegens gevorderde leeftijd onlangs de Commissie Monumenten heeft verlaten. Joppe staat bekend om zijn fenomenale geheugen en detailkennis. Helaas bevindt hij zich niet onder de aanwezigen. Erbrink wijst erop dat het in eigen beheer uitge geven boek over de jongste geschiedenis van de Zierikzeese gezondheidszorg, van de heer dr. Van Hoorn te Zierikzee, vanaf vanavond verkrijgbaar is. Door de Commissie Monumenten is gezocht naar een manier om de afbraak van de ge schenkwoning Nieuwe Kerkweg 1 te Looperskapelle tegen te houden. Echter, de voor bereidingen verkeerden al in een te vergevorderd stadium toen de Vereniging over het sloopplan hoorde. Het Kruithuisje bij het gemeentehuis te Zierikzee is gerenoveerd. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg wil het perceel Ring 38 te Dreischor niet als rijksmonument aanmerken, ten gevolge van het ontbreken van door de gemeen te te verstrekken gegevens. In verband met de volgende uitreiking van de oorkonde aan eigenaars van met succes geres taureerde monumentenpanden, wordt al ge werkt aan de selectie van objecten. Informatie over kort geleden gerestaureerde panden is wel kom. Voorafgaande aan de presentatie van de 27ste editie van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) merkt de voorzitter van de Commissie Jaarboek op, dat de goede samenwerking met drukker De Vries Communicatie Centrum te Zierikzee de commis sieleden veel genoegen doet. De uitgave werd door de Vereniging en de Slavenkas financieel mogelijk gemaakt. Naar de mening van de Commissie hebben de schrijvers gezorgd voor zeer lezenswaardige bijdragen. Aan hen worden de eerste exemplaren aangeboden. Voorzitter Erbrink neemt afscheid van de heer F. C. G. E. Greijn en bedankt hem voor zijn jarenlang volgehouden grote betrokkenheid bij het werk van de Commissie Jaarboek. Hij wordt opgevolgd door de heer D. van der Wekken te Zierikzee. Bij de rondvraag vestigt de heer C. G. A. de Oude uit Brouwershaven de aandacht op de slechte toestand van het standbeeld van Jacob Cats op de Markt in de geboorteplaats van deze dichter en landsadvocaat. Hij attendeert de aan wezigen verder op de mogelijkheid om via de websites van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek prentbriefkaarten en andere foto's van Zeeland te bekijken. Na de pauze zal de heer drs. P. F. Vleugel, lid van het bestuur, een lezing houden over de waters noodramp 1953 en economische gevolgen van deze gebeurtenis voor Schouwen-Duiveland (zie voor het resumé hiervan pag. 7 en 8, red.). 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 24