VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR /■£- 1* Zoals u ziet geeft het jaargangnummer dit jaar aan dat het Mededelingenblad Stad en Lande zijn veertigste levensjaar beleeft. Hoewel een 40-jarig jubileum een algemeen erkende aanlei ding tot feestelijkheden is, heeft de redactie hier voor bewust geen plannen gemaakt. Zij heeft immers al gekozen voor viering van de publicatie van het honderdste nummer in maart 2001, met een extra dikke uitgave die bijna uitsluitend artikelen bevat. De nummers van 2003 zullen dus 'gewone' nummers zijn, dat wil zeggen nummers die zoals gewoonlijk zijn gevuld met bijdragen over allerhande onderwerpen gerela teerd aan historisch Schouwen-Duiveland en zijn bewoners. Personen in en buiten de Stad-en- Landewereld hebben deze met de nodige toe wijding geschreven. Het nummer dat u in handen hebt, bevat de jaarverslagen 2002 van de commissies van Stad en Lande, uitgezonderd het jaarverslag van de Commissie Streektaal. Behalve deze verslagen vindt u drie artikelen en de rubrieken. Een van de artikelen raakt de tweede wederopbouwperiode van Schouwen-Duiveland in de vorige eeuw: de bouw- en herstelwerkzaamheden na de waters nood van 1953. Betty Blikman - Ruiterkamp te Zierikzee behandelt hierin de geschiedenis van de Finse woning geschonken door de medewerkers van een bedrijf in Finland. Peter Vleugel te Nieuwerkerk heeft een resumé vervaardigd van zijn voordracht van 29 november vorig jaar, welke u in dit blad kunt vinden. André Flikweert te Middelburg, die voornemens is met enige regelmaat te schrijven voor het Mededelingen blad over Schouwen-Duivelandse geslachten, behandelt de familiegeschiedenis Dijkman (Dieckmann) vanaf de vestiging op Nederlands grondgebied. De molenaars van deze familie hebben - hetgeen is gebleken uit Flikweerts onderzoek - ruim 130 jaar de wieken van Zeeuwse en Zuid-Hollandse molens laten draaien! In de rubriek 'Praet' komt Piet Boot uit Kerkwerve aan het woord. Boot is een groot lief hebber van de geschiedenis van de streek en vooral bekend door zijn boek Het plattelands leven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd, dat vijftien jaar geleden is verschenen. 'Uut de pepieren' verhaalt over 'geweld op de Grevelingen': een ontmoeting van Bruinisser en Herkinger visserlieden omstreeks het midden van de achttiende eeuw. Op vrijdag 10 januari jongstleden is na een kort ziekbed de heer mr. Ad Gast overleden. Jarenlang was hij bestuurslid van de Vereniging. Door zijn grote kennis van zaken en zijn betrok kenheid bij het wel en wee - historisch gezien maar ook in toekomstperspectief - van Schouwen-Duiveland, was hij een zeer gezien en alom gewaardeerd man. Wij zullen hem in grote dankbaarheid voor zijn inbreng en inzet gedenken. De problematiek rond het nieuwe kantoor van de Rabobank is, zoals iedereen weet, gelukkig verleden tijd. De oplossing stemt de Bank en ons tot tevredenheid. Een toch wat vervelende perio de kon worden afgesloten. Maar nu verschijnen opnieuw nieuwe donkere wolken aan de hori zon: een deel van de geschenkwoningen hoek Grachtweg - Schuurbeque Boeyestraat lijkt het veld te moeten ruimen voor geplande nieuw bouw in drie woonlagen. Dat stuit bij ons op problemen, aangezien deze 'hoogbouw' in de Centrumschil van de mooie stad Zierikzee ligt. Er is ooit besloten, dat als in de schil panden gesloopt zouden worden er nieuwbouw in 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 5