K Jn /ml "UUT DE PEPIEREN" ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND Drie visserlieden verklaarden op 21 juli 1752 voor schepenen van de hoge heerlijkheid Bruinisse, hun woongebied, enige dagen eerder een hachelijk avontuur te hebben beleefd. Ary Punt, Hendrik van Ceulen en Jacob Leendertsz. Zoeter voeren volgens hun getuige nis op 17 juli uit, om in "den soogenaamden Verkeerden Hals" op mossels te gaan vissen. Ze waren daar nog niet zo lang bezig, toen ze omstreeks twee uur in de middag de poonschuit van de Herkinger Jan van Bodegom vanuit het Dijkwater op zich zagen afkomen. De poon was "opgepropt met volk". Direct besloten de vissers hun werkzaamheden te staken en weg te varen "uyt vrees van te sullen werden mishandelt". Zonder ook maar de geringste waarschuwing werd het vaartuig van Ary Punt onder vuur geno men. "Geef je gevangen!", werd "onder ijsselijke vloeken" geroepen, '"t Is wel, ik sal me gevangen geven!", riep Punt hun toe. Dadelijk voer hij naar de nabijgelegen plaat De Pijnbank, oostelijk van het haventje '"t Nieuwe Veer"1. Uit angst te wor den doodgeschoten, sprong hij overboord, op de zandbank. Zijn vaartuig raakte vlot en dreef af in de richting van de Dreischorse zeedijk. Van Bodegom en zijn mannen haalden de boot van Punt op en bonden deze achter de schuit. Daarna wendden zij de steven naar het vaartuig van Hendrik van Ceulen. Er werd geroepen dat hij zich moest overgeven. Van Ceulen riep terug dat hij dit niet van plan was, waarop zijn boot verschillende keren werd beschoten, "selfs met 3 a 4 snaphanen tegelijk". Het enige redmiddel dat hij kon bedenken, was Punts voorbeeld te volgen en op de zandbank te springen, "werdende hem in 't weglopen op de plaat met kogels nog nage- schooten". Ook zijn boot werd in beslag geno men. Vervolgens kwam Jacob Zoeter aan de beurt, die als de twee vorige wiert toegeroepen: 'Geef je gevangen!'". Nadat Zoeter duidelijk te kennen had gegeven daarvoor niets voor te voe len, sprong hij op de plaat. De wind blies zijn vaartuig in de richting van de Schouwse kust. Bij de dijk van Dreischor haalden Van Bodegom en de zijnen Zoeters boot op. De drie Bruinisser vissersboten werden als buit naar de haven van Herkingen gesleept. y- V- 1 /M\ wÈÈiï'lf ZjS (tekening Saskia Eggink - du Burck) 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 28