"WIE IS DAT NOE?" dezelfde orde van grootte zou moeten komen. Daar druist dit plan dus tegenin. De kwestie Rabobank was een item, dat vooral op bestuurlijken commissieniveau binnen de Vereniging speelde. Er was immers voor de bui tenstaander nog niets concreets te zien. Anders is het met deze woningen, die voor iedere bur ger een vertrouwd beeld aan de rand van de bin nenstad vormen. Gevolg: menige burger van de gemeente Schouwen-Duiveland zal zich hierover druk willen maken. Stad en Lande heeft bij de gemeente tegen deze plannen bezwaar aangete kend. De Commissie Monumenten had enige tijd geleden al een lijst met te beschermen geschenk woningen bij de gemeente ingediend en heeft die nu nog eens bij het bezwaarschrift gevoegd. We hopen dat een en ander nog geheel onge daan gemaakt kan worden. Voorlopig blijft het afwachten tot er meer duidelijkheid is. Maar we houden zo goed mogelijk de vinger aan de pols! Hans Erbrink, voorzitter Ruiters te Noordwelle bijeen voor een gezamenlijke rit naar het strand en een spelend harmonie gezelschap, in het kader van het 'Straóriën' in of omstreeks 1968 (foto Zeeuws Documentatie centrum, Middelburg) FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS In ieder nummer van het Mededelingenblad Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meerdere personen te zien zijn van wie de iden titeit onbekend is. De redactie houdt zich aan bevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). U kunt deze laten weten per e-mail (s.den.haan @zeeuwsarchief.nl) of telefonisch (0111-416861). Foto novembernummer 2002 (nummer 105): een politieagent te paard en strandgangers met hun kinderen omstreeks 1964 op het strand van Renesse. Niemand op deze foto kon worden herkend. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 6