JAARVERSLAG COMMISSIE MONUMENTEN JAARVERSLAG COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN In het afgelopen jaar 2003 traden drie leden uit de Commissie Monumenten: Daan Joppe, Hugo Doeleman en Betty Blikman. Nieuwe leden zijn: Aldo de Spirt, Henk van 't Haaff (voorzitter), Welmoed van Muiswinkel en Niek van der Ben. De Commissie Monumenten heeft dit jaar veel tijd gestoken in het leggen van contacten met de gemeente Schouwen-Duiveland. Er werden gesprekken gevoerd met de wethouders Geluk, Van der Wouden en Van der Salm. Met de laatste is een afspraak gemaakt voor regelmatig overleg over lopende zaken. Met de gemeentelijke monu mentencommissie werd enige malen gesproken. Een probleem bij de gemeente is dat de afdeling Monumenten onderbezet is, waardoor alle zaken lang blijven liggen. Het onderzoek naar de geschenkwoningen werd afgerond. Aan de gemeente is een lijst verstrekt van ensembles en individuele huizen die naar onze mening voor een vorm van bescherming in aanmerking komen. Het lijkt erop dat de gemeente maar een ensemble (Duinwegje in Burgh) zal voordragen voor toekenning van de status van rijksmonument en het daarbij verder zal laten. Wij hebben zowel bij de wethouders als de gemeentelijke monumentencommissie aangedrongen om meer ensembles (Grachtweg/ Mulockstraat te Zierikzee en omgeving Koningin Maudplein te Nieuwerkerk) een beschermde status te geven. De lijst knechtswoningen is afgesloten. Aan de hand van foto's zal bekeken worden of hiervoor enige vorm van bescherming mogelijk is. Omdat de kern van Noordgouwe beschermd dorpsgezicht is, heeft ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezwaar tegen afbraak van de schuren aan de Brouwerijstraat. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgehad. Met veel inzet van de voorzitter van de Commis sie is Schouwen-Duiveland nu een monument rijker. Te Dreischor werd de pasveersloot (riool waterzuivering) gerenoveerd. In de beheersstich ting heeft ook iemand namens de Vereniging plaats. Een aantal objecten werd geselecteerd voor een oorkonde voor geslaagde restauratie. Het waren het landgoed Heesterlust in Schuddebeurs en het woonhuis/bedrijfspand hoek Nieuwe Haven/ Karsteil in Zierikzee. Van de verdere zaken die aan de orde kwamen, kunnen genoemd worden onze bedenkingen tegen hoogbouw aan de Grachtweg in Zierikzee op de hoek Schuurbeque Boeyestraat en op het Emulsieterrein. Ook is gepleit voor behoud van de muur rond het kerkhof van de hervormde kerk in Oosterland. Henk van 't Haaff De Commissie Kleine Monumenten, bestaande uit Frans Babijn, Hans Erbrink (voorzitter) en Jan Verduijn den Boer, kwam in 2003 acht maal bijeen. Veel werk is verricht ten aanzien van de inven tarisatie van het aanwezige fotomateriaal. Tevens is voor een gedeelte van Schouwen-Duiveland (midden) bekeken, in hoeverre het materiaal nog met het huidige beeld in overeenstemming was. Een en ander leidde tot het besluit om van de kleine monumenten in Brouwershaven een volledig nieuwe serie foto's te maken. In 2004 komt dan de grote klus: bij veel panden de histo rie en verdere feitelijkheden op te tekenen. Daaraan gaan we met goede moed werken! Hans Erbrink 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 17