Voor- en zijaanzicht van het uit Oostenrijk afkomstige woningtype dat in Schuddebeurs is gebouwd (Gemeentearchief Schouwen-Duiveiand, archief gemeente Noordgouwe (details afdruk bouwtekening 1953)) Een duur cadeau Deze woningen werden geschonken uit een ruime beurs, zo te zien. De vraag hoe het kwam dat het CBT zich zo royaal betoonde, dringt zich nu in aile hevigheid aan ons op. Maar ook: hoe is het mogelijk dat dit zo snel geregeld werd? Een van de redenen was natuurlijk het medelijden met de bewoners van de getroffen gebieden. Maar er was nog een reden meer, die met de tweede wereldoorlog heeft te maken. Het CBT was het overkoepelend orgaan van de tuin bouwveilingen in Nederland en het handelde voornamelijk administratief. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in West- Europa na verloop van tijd een enigszins geor dende internationale handel. Er bestond echter nog geen algemene regeling voor de afwikkeling van internationale betalingen, ieder land hield met handelspolitieke maatregelen veel in eigen beheer en op deviezen was men zuinig. Handel met landen die onder directe invloed van de Sovjet-Unie verkeerden, of daar niet geheel los van stonden, waaronder Oostenrijk, was slechts beperkt mogelijk. Buiten een minimaal handels verdrag, dat veel beperkingen omvatte, was met die landen soms op ruilbasis nog wat meer han del mogelijk. Als de autoriteiten daar iets extra's uit het westen wilden laten importeren, diende dat in feite geruild te worden tegen goederen uit het Sovjetblok, die misschien in het westen te verkopen zouden zijn. Een van de producten die Oostenrijk kon leveren, waren bouwpakketten van woningen. Omdat er door de Tweede Wereldoorlog een enorm gebrek aan huizen was ontstaan, fungeerden de prefab-woningen veel vuldig als betaalmiddel. Maar de meeste Neder landse exporteurs waren niet gespecialiseerd in dit soort ruilhandel en wisten er geen raad mee. Om dit probleem te ondervangen, richtten som mige ondernemende zakenlieden een zoge naamd compensatiebureau op. Dit onderhield contacten met een gevarieerde groep im- en exporteurs. Per mogelijke transactie zocht zo'n bureau dan naar potentiële ruilpartners. Het was tijdrovend werk en het vereiste goede contacten in het Sovjetblok. Uiteraard rekende zo'n bureau provisie voor zijn bemoeienissen. Zijaanzicht van de bijbehorende garage (Gemeentearchief Schouwen-Duiveiand, archief gemeente Noordgouwe (afdruk bouwtekening 1953)) Groente voor huizen Twee Noord-Hollandse groente- en fruitexpor- teurs, Tenzen en van Zalingen hadden voor dit doel een aparte firma opgericht, Tenzaco ge- 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 21