VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2003 orgel in de Groote of St. üevens Monsterkerk der stad Zierikzee (1771) waarin hij verhaalt over de I orgels die de kerk in het verleden heeft gekend 1 en het Batz-orgel van zijn tijd. Eveneens van de hand van Lootens is de bundel Six divertiments for the piano-forte, die werd uitgegeven in Londen. In 1996 verzorgde het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een facsimile-uitgave van deze composities. Tijdens het orgelconcert zal veel aandacht wor den geschonken aan de componist Willem Lootens en zal orgelmuziek worden gespeeld van zijn tijdgenoten, Joseph Haydn en de ter sprake gekomen Wolfgang Amadeus Mozart. Van de eerste componist worden stukjes gespeeld die geschreven zijn voor een 'Flötenuhr'. Naast andere werken uit de rococo-tijd en de pre- klassieke periode zal Mar van der Veer ook een tipje van de sluier oplichten van de muziek die zal klinken bij het openluchtspel in Brouwershaven. Ook daarin is wat muzikale klanktaal betreft de invloed van de rococomuziek duidelijk waarneembaar. Het concert in de Nieuwe Kerk te Zierikzee begint om 20.00 uur. Om 19.30 uur heet voorzitter Erbrink alle aanwe zigen hartelijk welkom. Het verheugt hem, dat er ondanks de mist ruim honderd leden zijn gekomen. Hij heet ook de ereleden bijzonder hartelijk welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de volgende bestuursleden: dames Veerhoek - Deurloo en Sluijs en de heren Van der Linde en De Meester. Hij meldt verder dat er een oorkonde postuum is uitgereikt aan 'meester' Huybregtse op de tentoonstelling over zijn leven en werk in De Burghse Schole. Bestuurslid Hillebrand heeft 'vanaf de Rode Zee' gemeld dat het met onze website goed gaat, want zeer veel mensen be zoeken deze! Wel zoekt Hillebrand nog één of twee enthousiaste medewerkers voor de Commissie Website. De voorzitter meldt, dat via de website en de advertenties in Ons Eiland ver schillende nieuwe leden zich hebben aangemeld. Hij doet een oproep aan de leden om nieuwe leden te werven. Verder vertelt hij, dat er een Stichting Steun fonds Stad en Lande in oprichting is. In de komende Voorjaarsvergadering wil notaris Zonnevylle hierover een toelichting komen geven. Een gedeelte van het kort geleden verkregen legaat Hoogstra zal hiervan deel uitmaken. Een ander deel van dit legaat zal worden bestemd om een informatiebord bij het verdronken Capelle te bekostigen. Mevrouw Ria Geluk heeft het ontwerp hiervoor bij zich. Zij meldt dat de Vereniging betrokken is bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 en dat volgende week het bord er zal staan. De voorzitter presenteert de begroting 2004. Hierover waren geen vragen. Secretaris ad interim Polderman heeft heel mooi gepland om op dit moment binnen te komen, om op tijd te zijn voor de verkiezing van de nieu we secretaris. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus kan hij worden benoemd. Hij geeft aan het secretariaat slechts één jaar te zul len doen. We herdenken het bestuurslid M. K. Romeijn, die onlangs overleden is. Hij had vijftien jaar in het bestuur meegedraaid, was lid van de Commissie Excursie en vertegenwoordiger van de Vereniging bij het Streek-en Landbouwmuseum in Dreischor. Mevrouw Carolien de Vrieze, die in de periode 1995 - 2003 lid is van Commissie Medede lingenblad, gaat dit gezelschap verlaten. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar werk aan het verenigingsblad en mag bloemen ontvangen. Als laatste wordt afscheid genomen van iemand die zeer veel heeft betekend voor de Vereniging: de heer Hugo Doeleman. In 1984 werd Doeleman bestuurslid. Hij was een aantal jaren voorzitter. Verder was hij een tijd de vertegenwoordiger in de Bond Heemschut en betrokken bij het beheer van Goemanszorg en heeft afscheid genomen als 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 27