L" VAN DE REDACTIE 3- Een nieuwe naam en een nieuwe kleur voor een blad dat dit jaar ruim veertig jaar bestaat. Wijziging van de naam leek de redactie een ver betering en ook het bestuur zag hierin wel iets. In 1964 is Stad en Lande begonnen met het maken van het 'Mededelingenblad van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland', een periodiek voor verenigings- nieuws, nieuws over restauraties, personen, ver anderingen in het landschapsbeeld en voor historische artikelen. Het berichtgevende aspect van het verenigingsblad is in de loop van de tijd minder kenmerkend geworden. Naast het vereni- gingsnieuws, de jaarverslagen van de commis sies, verslagen van excursies enzovoorts, zijn de historische bijdragen al langere tijd minstens net zo bepalend, terwijl uit de benaming van het blad hierover niets blijkt. En het zou zonde zijn als niet-leden het blad links laten liggen vanwege een huishoudelijk aandoende titel. Met de keuze van de nieuwe titel wilde de redac tie dicht bij de oude benaming blijven, om een duidelijke link te leggen met het verleden van het verenigingsblad, een van Zeelands oudste heemkundige bladen Vanaf dit nummer zult u, naar de redactie van harte hoopt, met onvermin derd genoegen kunnen lezen over de geschiede nis van het voormalige eiland en over de vereni gingsactiviteiten. De jaarverslagen vullen een groot deel van dit eerste nummer van het jaar, zoals u gewend bent. Auteurs als Betty Blikman - Ruiterkamp en mr. Verouden uit Delft doorbreken 'de zakelijk heid' met hun bijdragen over de Oostenrijkse woningen van Schuddebeurs en de geschiedenis van de oude Schouwen-Duivelandse familie Quist. Anja Romijn - de Raat heeft voor de rubriek 'Praet, een ontmoeting met een gesprek gehad met Nannie Dorst uit Dreischor, die als cultuurhistorisch gids al vele jaren belang stellenden door de geschiedenis van Zierikzee voert. In 'Uut de pepieren' kan worden gelezen hoe in het begin van de negentiende eeuw een loslopende hond zijn meester in moeilijkheden kon brengen. Carolien de Vrieze heeft bijna negen jaar meege werkt aan de totstandkoming van nagenoeg vijf entwintig nummers Mededelingenblad. Zij wist het in deze periode voor elkaar te krijgen - toege wijd als zij is - het werk aan het blad voort te zet ten naast alle werkzaamheden aan de diverse publicaties waarmee zij zich beroepshalve bezig hield. Sinds 2001 viel te lezen over haar bezoe ken aan actieve historisch geïnteresseerde Schouwen-Duivelanders in haar rubriek 'Praet, een ontmoeting metNadat Carolien tijdens de Najaarsvergadering al door het bestuur met bloemen was bedankt, heeft de redactie in janu ari afscheid genomen van haar. In haar plaats is gekomen Betty Blikman - Ruiterkamp, kort geleden nog lid van de Commissie Monumenten, bekend door vele preu- ven van haar grote belangstelling voor historisch Schouwen-Duiveland. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 5