WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT! ZIJ DRUKTEN HUN STEMPEL OP DE ZEEUWSE GESCHIEDENIS "De arbeid van de schrijver is de verpozing van de lezer. De ene ledigt het lichaam, de ander verrijkt de geest", volgens Petrus, abt van de abdij Santo Domingo in Silos (Spanje) De oude monnik zit met gebogen rug op een harde bank in het kille, vochtige scriptorium te schrijven. Zijn borstkas en buik worden samen gedrukt, waaroor zijn nieren niet meer functio neren. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen om de tekst goed te kunnen lezen, tuurt hij in het boek op de lessenaar. Dan buigt hij zich weer over zijn schrijftafel en tekent heel zorgvuldig de letters op het perkament dat voor hem ligt, zijn vingers stijf van de reuma en blauw van de kou. Over twee jaar zal zijn werk klaar zijn. Dan begint hij weer aan het volgende boek. Ora et labora. Van 4 februari tot en met 4 juni 2005 is in het Zeeuws Archief de tentoonstelling 'Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis' te zien. De geschiedenis wordt nu eens niet verteld door officiële geschiedschrijvers of door overheden. Nee, in deze bijzondere tentoonstelling komen mensen uit negen groepen uit de Zeeuwse samenleving aan het woord, in beeld en geschrift. Een edelman, een monnik, een wijnkoopman, een regent, een onderwijzer, een ambtenaar, een visser, een schilder en een boer gunnen de bezoeker een kijkje in hun leven. Ze kunnen dat doen omdat zij zelf hebben geschreven en gezegeld of omdat er over hen geschreven is of namens hen is geze geld. Door geschreven bronnen na te laten druk ten zij hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis. 1 februari - 4 juin 2005 maandag-zaterdag 09.00-17.00 uur toegang gratis - www.zccuwsarcliicf.nl zegels werden gemaakt door een zegelstempel of een zegelring, waarop bijvoorbeeld een familie wapen of initialen stonden, af te drukken in was of lak. In Zeeland zijn veel (fragmenten van) zegel ringen en -stempels gevonden. De Werkgroep Metaalvondsten Zeeland heeft ze geïnventariseerd en in 2003 beschreven in het boek Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Werkgroep Metaalvondsten Zeeland. Deze lustrumtentoonstelling - in 2005 bestaat het Zeeuws Archief vijf jaar - heeft als thema 'schrijven en zegelen'. Vroeger werden belangrijke documenten niet be krachtigd door een handtekening, maar werden ze bezegeld om ze rechtsgeldig te maken. Die In het Zeeuws Archief worden veel handgeschreven, bezegelde documenten bewaard: van prachtige twaalfde-eeuwse perkamenten oorkonden tot twintigste-eeuwse notariële akten. Verder hebben vele overheden, instellingen, organisaties en per sonen hun schriftelijke sporen in het archief nage laten. Al deze documenten gunnen ons boeiende inkijkjes in organisaties èn in het persoonlijke 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 10