JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE JAARBOEK De Commissie Jaarboek bestond in 2004 uit de vol gende personen: Liesbeth van der Doe - van der Geest (secretaris), Wim Hack, Rob de Jongh (penning meester), Rob van Leeuwen, Joop van Loo, Lydia Mol - Sipman, Huib Uil en Daan van der Wekken (voorzitter). In 2004 verscheen de 29ste jaargang van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duive- iand). Dankzij de medewerking van diverse auteurs verscheen in 2004 opnieuw een historisch jaarboek met een keur aan artikelen over uiteenlopende onder werpen. De maritiem historicus dr. A. P. van Vliet schreef over de Zierikzeese visafslag en vismarkt. Dit naar aanleiding van het feit dat het 200 jaar geleden is dat de Vismarkt aan de Sint Domusstraat werd gevestigd. De oud-medicus drs. M. van der Vliet leverde een artikel over zijn voorvader, Dingeman van der Vliet, de eerste gediplomeerde veearts op Schouwen- Duiveland. Oud-directeur van de basisschool in Burgh-Haamstede, A. Damman, deed verslag van zijn onderzoek naar een van zijn voorgangers, de getalenteerde J. A. Manusvan derJagt, schoolmees ter te Burgh. Dr. P. A. A. Klok, oud-chirurg, behandelde de ge schiedenis van een Zierikzeese middenstandszaak, de firma Johannes Ochtman, die van 1816-1947 was gevestigd aan de Appelmarkt. Medicus J. van den Berge is een landelijk bekende en erkende autoriteit op het gebied van tegels. Hij schreef over Goudse bloempottegels, aangetroffen in een kelder van een pand in Zierikzee. Drs. Frans Meulenberg en dr. Paul Fentrop belichtten het archeologisch onderzoek, zoals dit kort voor de watersnoodramp werd uitgevoerd in Nieuwerkerke (Schutje). Met name het onderzoek naar schedels staat daarin centraal. De dialectbijdrage was op nieuw van de hand van Joop van Loo. Dit keer schreef hij over de landbouwer, bestuurder en streektaal schrijver Willem Gerardus Boot Jzn. uit Haamstede. Bijzonder was de omstandigheid dat dit het eerste jaarboek was met een katern met illustraties in kleur (bij het artikel van J. H. van den Berge). De totale omvang was 116 pagina's. Naast steun uit de verenigingskas werd weer een financiële bijdrage ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee, het SNS Fonds 't Nut Zierikzee en Zeelandia H. J. Doeleman B.V. Mede dankzij deze steun kan het jaarboek verschijnen. De nieuwe Kroniek werd gepresenteerd tijdens de ledenverga dering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland op 26 november, die in Haamstede werd gehouden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Frans Beekman, die vanaf 1981 lid is geweest van de redac tie en in 2003 afscheid heeft genomen. Dit mede gelet op zijn grote inzet voor de Kroniek. Bovendien bleek dit een perfect alibi te zijn om hem naar de ledenvergadering van Stad en Lande te krijgen. Frans Beekman kreeg daar, tot zijn grote verrassing maar ook genoegen, te horen dat hij, gelet op zijn verdien sten voor met name het jaarboek, was benoemd tot erelid van de vereniging. In de kring van de redactie was op 21 februari in Haamstede afscheid genomen van Frans Beekman. Hij zette zich al die tijd niet alleen in als (eind)redacteur maar ook als auteur. De aanwezige auteurs hadden op 26 november een actief aandeel in de presentatie door een kort praatje te houden over hun artikel naar aanleiding van een door hen meegebracht voorwerp, dat in relatie stond met het onderwerp van hun artikel. Deze korte inlei dingen werden zeer gewaardeerd. De Kroniek-2004 werd weer gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoopprijs voor leden werd vastge steld op 14 euro en voor niet-leden op 18 euro. De Commissie Jaarboek besloot in het voorjaar een extra oplage te laten drukken van de speciale Kroniek- 2003 met artikelen betreffende de Watersnood 1953. De belangstelling was dermate groot dat ook een groot deel van deze herdruk binnen korte tijd was ver kocht. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel van de oplage afgezet via de boekhandel. De Kroniek van het Land van de Zeemeermin is behalve bij de boekhandels ook verkrijgbaar bij de penningmeester van de Commissie Jaarboek, R. de Jongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Burgh-Haamstede (tel.: 06-20776760). Commissie Jaarboek 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 21