VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2004 Om 19.30 uur opent voorzitter Erbrink de vergade ring in Dorpshuis De Schutse te Burgh-Haamstede en heet allen welkom. Hij richt een speciaal woord van welkom tot de drie ereleden: de heren Boot, Doeleman en Van Sloten. Het verheugt hem ook de heer Van Traa en de familie Starmans nu welkom te mogen heten, want normaal is de uitreiking van de oorkonden altijd tijdens de Voorjaarsvergadering. Daarnaast verwelkomt hij de auteurs van de nieuwe Kroniek van het Land van de Zeemeermin. Bij het verslag van de ledenvergadering van 16 april 2004 wordt opgemerkt, dat mevrouw Timofei in Brouwershaven woont en de heer Stigter in Schuddebeurs. De voorzitter vertelt, dat de foto tentoonstelling 'Het mooiste plekje van Ons Eiland' in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een groot succes was, waaraan zeker een vervolg gegeven zal worden. Hij bedankt de heer Vleugel voor deze notulen. De secretaris ad interim de heer Keizer heeft diverse berichten van verhindering ontvangen: van burgemeester Asselbergs, bestuurslid Th. de Meester, de provinciaal historisch consulent de heer De Klerk, mevrouw Gravelijn, mevrouw Meijer, mevrouw Romijn - De Raat, de heer Van Kampenhout en mevrouw Timofei. Daarna volgen de mededelingen van de voorzitter: over de Stichting Steunfonds Stad en Lande zal met de volgende Stad en Lande worden meegezonden over nalaten en schenken. Verder heeft hij een tries te mededeling over de actieve Commissie Plano logie, dat de meeste leden vanwege hun hoge leef tijd besloten hebben om ermee te stoppen. Jonkheer drs. D. M. Schorer wil nog wel even aan blijven om de nieuwe leden in te werken. In de plan nen over de Gouwepolders is het bestuur nog niet actief. Er wordt eerst eens afgewacht wat het zal gaan worden. Rond het gemeentelijk beleid lijkt het momenteel verdacht stil. De voorzitter vraagt zich af of er wel beleid gemaakt wordt, of dat de huidige wethouders gewoon gedurende die twee jaar op de winkel passen en niets nieuws gaan ondernemen? Hij vertelt dat de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland ook weer meedoet met de toeristische markten om breder bekend te worden en leden te werven. Het afgelopen jaar waren we op de Burghse Dag en de Vlasdag in Dreischor. Wel zou het prettig zijn als er wat meer mensen dan enkele bestuursleden willen meehelpen de kraam te 'bemensen'. Dan is het woord aan de penningmeester, die de begroting voor het komende jaar presenteert. Veel dingen zijn vergelijkbaar. Alleen staat er 1500 gulden op vanwege de productie van de folders voor de Stichting Steunfonds. Dit bedrag vormt echter geen aanleiding om de contributie in deze toch al dure tijd te verhogen. Secretaris K. Polderman had van te voren gezegd, dat hij slechts één jaar secretaris kon blijven, vanwege zijn verhuizing naar Middelburg. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een cadeau. Met veel genoegen kan de opvolger voorgesteld worden: de heer Reitse Keizer. Deze wordt met applaus begroet en gekozen. Dan geeft de voorzitter het woord aan de voorzitter van de Monumentencommissie. De heer Luijendijk vertelt dat hij nog niet lang in deze groep is, en dat hij vrij snel geconfronteerd werd met het vertrek van de voorzitter van de Monumentencommissie de heer Doeleman en van mevrouw Blikman - Ruiterkamp. De heer Luijendijk volgde de heer Doeleman op als voorzitter. Wel hebben de aftredende leden samen met mevrouw Van Muiswinkel de panden uit gezocht, die voor een oorkonde vanwege een fraaie restauratie in aan-merking komen. Mevrouw Blikman zal (later) de uitgezochte panden laten zien met een powerpoint-presentatie. Dan vraagt de voorzitter aandacht voor een bijzonder lid met grote verdienste voor de Vereniging, iemand die vele bijdragen heeft gemaakt voor het toen malige Mededelingenblad Stad en Lande, in verschil lende Commissies een actieve rol heeft gespeeld: Streekkunde, Archeologie, en het langste in de Commissie Jaarboek. Hij doelt op de heer F. Beekman te Den Haag. Deze komt zeer verrast naar voren. De voorzitter vertelt, dat Beekman verschillende lezingen heeft gehouden over de Schouwse binnen- duinen, een gedreven leraar aardrijkskunde was op de Scholengemeenschap Pieter Zeeman en van 1981-2003 eindredacteur van het jaarboek. Hiervoor heeft hij ook veel onderzoek gedaan en diverse 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 23