JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE Leden 2004: P. P. H. Alkemade, L. Becu, M. H. Cohen Stuart, H. L. Hillebrand, D. M. Schorer, C. J. Slager en H. van der Tuin. Leden 2005: J. Beije, M. van Dijke, H. L. Hillebrand, A. J. de Hulster, A. J. Osinga, D. M. Schorer, M. R. van Stralen en R. Weber. Voor de Commissie Planologie is 2004 een bewogen jaar geweest, omdat in onze hoger beroepsproce dure tegen het bestemmingsplan Rampweg de Raad van State op 13 oktober een negatieve uit spraak deed en de gemeente op alle punten In het gelijk stelde. Op de hoorzitting van 9 september leek het nog dat de betreffende rechters (de heren Dolman, Hennekens en Lauwaars) door hun vele kritische vragen aan het adres van de gemeente- en provincievertegenwoordigers geneigd waren zich achter ons standpunt te scharen, maar helaas ble ken ook zij zich later in het gareel der 'bestuurlijke betrouwbaarheid' te hebben gevoegd en de plano logische correctheid boven de potentiële schade aan natuur en landschap te hebben gesteld. Deze teleurstellende uitkomst van een tijdverslin dende procedure - de kosten van de voortreffelijke juridische bijstand in de persoon van mr. J. E. Dijk van het Bureau Rechtshulp Zuid-Holland/Zuid te Dordrecht waren voor rijksrekening - was voor een aantal commissieleden aanleiding de lier aan de wilgen te hangen. Hun gevorderde leeftijd en de daaraan inherente lichamelijke handicaps speelden in die beslissing uiteraard ook een rol. Dezelfde teleurstelling had zich intussen meester gemaakt van de Stichting Schoongenoeg, die door beeldend kunstenaar Jan van Munster samen met enige andere bewoners van Schouwen-Duiveland begin 2001 was opgericht juist om de verloedering van het Schouwse landschap een halt toe te roepen en zich daarom samen met ons had ingespannen de Rampweg vrij te houden van nieuwe bebouwing. Dat leidde ertoe dat het bestuur van deze Stichting, door het vertrek van Jan van Munster beroofd van zijn oprichter en het centrum Plus Min, besloot zich op te heffen en haar krachten voortaan te bundelen met onze Vereniging. Door deze samen loop van omstandigheden konden de plaatsen van de vertrekkende commissieleden begin 2005 vrijwel zonder hiaat worden ingenomen door drie voormalige bestuursleden van de Stichting Schoon genoeg, de heren Marinus van Dijke, Marnix van Stralen en Rob Weber. De voor een bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Westerschouwen gereserveerde plaats werd van dr. Maarten Cohen Stuart overgenomen door de heer Anne Osinga. Daarnaast traden de heren Jos Beije en Arjan de Hulster toe. Van de oude commissie bleven dus alleen nog de heer Rien Hillebrand en onderge tekende over. Welke gevolgen deze aardverschuiving zou heb ben voor de activiteiten van de Commissie Plano logie zult u naar verwachting in het volgende nummer van Stad en Lande kunnen lezen. D. M. Schorer

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 13