Sprookjesschrijver Hans Christian Andersen (1805-1875) (portrettekening doorzijn gastheer A. L. Brandt 1866) Spoedig eind Jacobus Leunis was zoals zijn moeder en meeste van de broers en zusters geen lang leven beschoren. Kort voor zijn 37ste verjaardag stierf hij op 11 no vember 1851 in zijn woonplaats. Waarschijnlijk is hij bezweken aan de tering, een van de meest ge vreesde ziekten in zijn tijd. Biograaf Nagtglas had een jaar eerder, bij een ontmoeting in Zierikzee, al het "teringsterretje" in zijn ogen gezien. Niet op alle terreinen waarop hij zich heeft begeven, heeft hij zich in zijn korte leven kunnen waarmaken. Maar een feit is en blijft dat Jacobus Leunis van der Vliet alias Boudewijn de belangrijkste bevorde raar is geweest van de wonderbaarlijke vertellingen van Hans Christian Andersen in Nederland, die in het Andersenjaar 2005 hier al bijna 160 jaar worden gelezen en voorgelezen. Ook heeft hij de stoot gegeven tot het schrijven van diens auto biografische geschriften die zijn uitgemond in De sage van mijn leven. Een andere bijzondere onderscheiding moge het zijn, om te worden gerekend tot de vriendenkring van een groot man: de sprookjesschrijver koesterde nog lang gevoelens van sympathie voor hem. In zijn dagboek schrijft Andersen bij zijn tweede bezoek aan Nederland vijftien jaar later over Van der Vliet: "De eerste der vrienden die mij daar op Nederlandse bodem] tegemoet traden, was nu dood Sander den Haan De citaten afkomstig uit Andersens dagboeken en uit zijn autobiografie Mit iivs eventyr (De sage van mijn leven) zijn door Hans Reeser vertaald uit het Deens. De illustraties zijn behalve de eerste afkom stig uit Reesers Andersen op reis door Nederland (zie pag. 20). Noten 1 Het geboortehuis werd in 1819 bewoond door oom en tante Willem Hoogstraate, horlogemaker, en Constantia Costerus. 2 In dit hoekhuis Mol - Schuithaven (A 302) woon de in, de oudtante Levina Gorremans, geboren Zierikzee 1765, overleden aldaar 1836. 3 De volledige titel van de periodiek is: De Tijd. Merkwaardigheden der letterkunde en geschie denis van den dag voor de beschaafde wereld. 4 Het gezin Hagedoorn en commensaal Jacobus Leunis van der Vliet woonden in Den Haag in het huis N 282, mogelijk thans Zieken 38 (Stations- buurt). 5 Willem J. A. Jonckbloet (1817-1885), natuurlijke zoon van koning Willem II, schrijver van de in de periode 1868-1872 verschenen Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Jonckbloet was in zijn leven hoogleraar aan de universiteiten van Groningen en Leiden. 6 Omdat sprake is van een hiaat in de Haagse be volkingsregistratie, kan dit huis pas vanaf het mid den van de eeuw met stelligheid als de woning van de Van der Vliets worden beschouwd. In 1873 is de straatnaam 'Bogt van Guinea' ver anderd in 'Huijgenspark' (Stationsbuurt). 7 De aardappelziekte is pas in 1845 uitgebroken, toen was Van der Vliet al geen redacteur van de Zierikzeesche Nieuwsbode meer. 8 Het is opmerkelijk dat hij en zijn toekomstige echtgenote aan het Zieken woonden naast een oude weduwe die afkomstig was uit Andersens woonplaats: Catharina Cecilia Torn, weduwe Fiering, geboren te Kopenhagen in 1774 (N 281). 9 Bij de drukker/uitgever M. H. Binger te Amsterdam. 10 Waarschijnlijk heeft de Deense schrijver Jacobus Leunis in zijn woning aan de Bogt van Guinea be zocht. Afgaande op de dagboeknotities is hij in "dit huis buiten het centrum" te gast geweest 11 Het betreft Christiaan van der Vliet, geboren Den Haag 12 oktober 1846. Uit het huwelijk Van der Vliet - Hagedoorn kwam in 1847 nog de dochter Anna Maria Christina van der Vliet ter wereld. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 21