Nu die mappen daar staan, hoefje niet meer naar het Archief Ik ga wel iets minder, maar dat komt niet door dat ik niets meer met geschiedenis zou doen. Na het stamboomonderzoek heb ik me bezig gehouden met boerderijen in Duiveland. Welke staan er nog, welke zijn verdwenen of vervangen? Gebeurde dit tijdens de ramp of al eerder? Geen eenvoudige klus. Veldboeken zijn hiervoor een goede bron. Vanaf 1832 bestaat het Kadaster en zijn er kaarten beschikbaar, waarmee je een eind terug in de tijd kunt komen. Verder bezocht ik veel mensen om informatie te vergaren en te vra gen naar oude foto's. Dat viel soms mee en soms tegen. Omstreeks 1910 zijn vele grote boerderijen gefotografeerd en rond 1950 zijn er van vrijwel alle boerderijen prachtige luchtfoto's gemaakt. Dergelijke foto's maakten me erg blij! Het is alle maal heel tijdrovend, maar bijzonder leuk en erg interessant. Zo kwam aan het licht hoe lang sommige families op dezelfde hofstede bleven wonen. De Nieuwerkerkse familie Lievense spant de kroon. Zij bewoonden de Noordhoeve vanaf 1824 tot 1916 als pachter en tot het einde van de twintigste eeuw als eigenaar. Het was ook erg interessant om de belastingkohieren te raadple gen. Daaruit kun je de welvaart aflezen. Je moest op een hoog inkomen zitten om verkiesbaar te zijn voor de Eerste Kamer. Slechts een enkele boer op Schouwen-Duiveland bezat het vereiste finan ciële niveau. De allerrijkste boerenfamilies waren voornamelijk in Nieuwerkerk en Ouwerkerk te vin den, zoals de families Van der Have, Giljam, Van Oeveren, Van Westen en Capelle. In het begin van de twintigste eeuw hadden boeren die gin gen rentenieren de gewoonte om een mooi huis in het dorp te laten bouwen. Zo werd Zonnehoek, aan de Rijksweg, gebouwd in opdracht van Job Nico Bouman van de boerderij Zeemanslust. Ook de twee naastgelegen huizen aan het eind van de Ooststraat kwamen op deze manier tot stand. En kijk eens wat een mooie woning boer-burge- meester J. C. van der Have in Oosterland liet bou wen, in de vorm van de villa Oostkenshil aan de Molenweg!' Jij mag dan enorm enthousiast zijn, maar waarom zouden anderen van deze onder werpen willen kennisnemen? 'Een flink gedeelte van de mensheid wil graag iets And ré Flikweert (foto redactie) weten over zijn voorgeslacht en voelt zich verbon den met zijn geboortegrond. Het lijkt of jongeren dit niet interesseert; als ik om me heen kijk zijn er maar weinig bezig met genealogie of streek geschiedenis. Maar naarmate men ouder wordt, beginnen deze onderwerpen aan te spreken Waar men eerder nooit bij stilstond, verandert dan ineens in een punt van interesse. Men krijgt meer tijd en wil meer weten over vroeger. Maar vader en moeder leven niet meer en aan wie moet je dan je vragen stellen? In zo'n geval is het fijn dat ooit is opgeschreven hoe het vroeger was en hoe het zit met de afstamming, leder mens heeft vele banden met zijn voorgeslacht en aan elke streek is een eigen verhaal verbonden. Op dit moment rond ik een boek af dat ik samen met anderen heb geschreven over de School met de Bijbel in Nieuwerkerk, die honderd jaar bestaat. Ik weet zeker dat een hoog percentage van de oud-leer lingen het wil lezen en de foto's bekijken. Mensen genieten als ze kunnen terugblikken en verhalen over het verleden lezen. Geschiedenis raakt tegen woordig steeds meer 'in' en zeker als het om je eigen streek gaat.' 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 16