ZEEUWS ARCHIEF BEPERKT ZATERDAGOPENSTELLING Hoe zie je de taak binnen het Stad-en- Lande-bestuur? 'Ik hoop met mijn juridische achtergrond een aan deel te leveren in zaken van planologische en ruim telijke aard. Maar dit niet alleen. De Vereniging Stad en Lande doet al vrij veel aan de bevorde ring van de geschiedschrijving, middels de uitga ve van haar jaarboek en van dit blad. Maar ik zie het als haar taak om de interesse voor het vastleg gen van de streekgeschiedenis nog meer te stimu leren. Misschien is het in samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland oprichten van historische werkgroepen een idee. De werk groep 'Ouwerkerk in Oude Documenten' zou dan een goed voorbeeld kunnen zijn. Geschiedenis vastleggen op papier zodat iedereen ervan kan kennisnemen, is zinvol. Historische belangstelling wekken en onderhouden, dat vind ik belangrijk!' Betty Blikman-Ruiterkamp Tot zijn spijt ziet het Zeeuws Archief zich om financiële redenen gedwongen de zaterdagopen stelling van het Informatiecentrum in te krimpen. Met ingang van 1 april 2006 kunnen bezoekers in plaats van elke zaterdag alleen nog de eerste zaterdag van elke maand in het Zeeuws Archief terecht. Een zo lang mogelijk uitgestelde, maar nu onvermijdelijke bezuinigingsmaatregel. Oorzaak is de jaarlijks structureel achterblijvende indexe ring van de huurbijdrage van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, de indexe ring van de door het Zeeuws Archief te betalen huur aan de Rijksgebouwendienst. Bezuinigingen onvermijdelijk Van het Ministerie, de belangrijkste subsidiegever van de regionale historische centra in Nederland, ontvangt het Zeeuws Archief jaarlijks een huurbij drage. Het probleem waarmee het Zeeuws Archief sinds 2003 kampt, is dat dit ministerie een lager indexeringspercentage hanteert voor de huur bijdrage dan collega-rijksoverheidsinstantie de Rijksgebouwendienst voor de door het Zeeuws Archief te betalen huur. Een probleem dat in Zeeland extra hard aankomt vanwege de hoge huur die de prachtige nieuwe huisvesting moet opbrengen. Met andere woorden: de afgelo pen jaren liepen die twee bedragen steeds verder uit elkaar. Aanvankelijk kon het Zeeuws Archief het tekort nog opvangen met het genereren van extra inkomsten uit zakelijke dienstverlening en depotverhuur. Daar was de rek op een bepaald moment echter uit, en vanwege het cumulerend tekort werden ook kostenbesparingen onvermij delijk. Interne bezuinigingen en een vacaturestop, die tot op heden nog nauwelijks consequenties hebben gehad voor de externe dienstverlening, leken afdoende in de hoop en verwachting dat het Ministerie alsnog gevoelig zou blijken voor de door het Zeeuws Archief aangevoerde argumen ten. Helaas is dat tot nu toe niet het geval geble ken, en is nu het moment bereikt waarop ook het publiek gaat merken van verdere bezuinigingen. Zaterdagopenstelling ingekrompen Uit statistisch onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren de bezoekersaantallen van de studiezaal vooral op zaterdagen teruglopen. Deze terug gang is mede het gevolg van de succesvolle digita le dienstverlening via www.zeeuwsarchief.nl. Om de schade zo veel mogelijk te beperken heeft het Zeeuws Archief ervoor gekozen (vooralsnog) de dienstverlening alleen op zaterdag te beperken. Vanaf 1 april 2006 is het Zeeuws Archief dus niet meer elke zaterdag, maar nog slechts de eerste zaterdag van iedere maand geopend; en anders dan in het verleden nu ook in de zomermaanden juli en augustus. De volledige dienstverlening blijft gehandhaafd, oftewel, inclusief de mogelijkheid stukken uit het depot aan te vragen. De openstel ling op werkdagen blijft voorlopig ongewijzigd. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 17