JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE Nieuwe schema openstelling Zeeuws Archief De nieuwe openstelling ziet er straks als volgt uit: Studiezaal: dinsdag tot en met vrijdag elke eerste zaterdag van de maand (1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 2006) van 9.00 tot 17.00 uur. Expositieruimte, archiefcafé en winkel: maandag tot en met vrijdag elke eerste zaterdag van de maand (voor data zie bij Studiezaal) van 9.00 tot 17.00 uur. De leden van de Commissie Planologie waren in 2005: J. Beije, M. van Dijke, A. J. de Hulster, A. J. Osinga, D. M. Schorer, M. R. van Stralen en R. Weber. In het afgelopen jaar heeft de Commissie zich voor al bezig gehouden met de opstelling van een docu ment met daarin de visie van de Vereniging op de planologische toekomst van Schouwen-Duiveland. Aanleiding daartoe vormde de teleurstellende afloop van onze actie tot behoud van het onge repte landschap aan de voet van de Rampweg ter hoogte van de Zoute Haard. Maar het waren toch vooral nieuwe initiatieven die ons zorgen baarden, zoals de studie 'Hom of Kuit?', verschenen ter gele genheid van het 100-jarig bestaan van Rabobank Schouwen-Duiveland in 2004 en het daarna gelanceerde woningbouwprogramma 'Innovation Island'. Uitgangspunt van 'Hom of Kuit?' is dat de economie van Schouwen-Duiveland erbij gebaat zou zijn, als het eiland zich nauwer aansluit bij de Randstad en de bevolkingsgroei door middel van extra woningbouw zou worden gestimuleerd. De studie pleit voor snellere wegverbindingen en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, waarvan de huidige inwoners indirect zouden kunnen meepro fiteren dooreen hogerverzorgingspeil. 'Schouwen- Duiveland het Florida van Nederland' is de leus. In het verlengde daarvan wil 'Innovation Island' zich toeleggen op de bouw van een aantal grote en kleinere woonprojecten, onder meer in de omge ving van Brouwershaven, Bruinisse en Scharendijke. Dit initiatief mikt voorts op een krachtige ontwik keling van de recreatiesector, waaraan volgens de studie meer ruimte moet worden gegeven. In onze visie distantiëren wij ons met argumenten van deze ideeën, en geven wij aan in welke rich ting de planologie van ons eiland zich dan wel zou moeten en kunnen ontwikkelen. Dat moet niet zijn door het opsouperen van de rust en ruimte, maar juist door het behoud van die twee kostbaarheden tot 'speerpunt van beleid' te maken. Wij pleiten daarbij voor een zorgvuldiger omgang met het nog aanwezige open landschap en het historische erfgoed, zodat ook de generaties na ons daarvan kunnen genieten. De rust en de ruimte die van de ongerepte natuur en een onaangetast land schap uitgaan zijn niet oneindig, maar moeten in bescherming worden genomen. Woningbouw alleen om daarmee de bevolkingsgroei te stimu leren achten wij onverantwoord. Daarentegen ondersteunen wij de nadruk die door de Provincie wordt gelegd op de zogenaamde 'nieuwe eco nomische dragers' omdat de landbouw, en met name de akkerbouw, op zijn beurt de drager is van het landschap dat wij willen behouden. De visie is samengevat in een '1 O-Puntenplan' waarin wij in het kort aangeven wat er wel en niet zou moeten gebeuren om de kwaliteiten van het eiland te bewaren voor latere generaties. Begin augustus konden wij een eerste concept voorleggen aan het bestuur, waarna een tweede concept begin november onder de titel 'Ervaren en Bewaren' met het novembernummer van Stad en Lande aan de leden kon worden toegestuurd. In zijn toelichting kondigde de voorzitter een bij zondere ledenvergadering aan, te houden op vrij dag 25 november, met als doel de reacties van 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 18