VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2005 1. Om 19.40 uur opent voorzitter J. Chr. Erbrink de ledenvergadering van de Vereniging Stad en lande van Schouwen-Duiveland in het Dorpshuis Noordgouwe. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de erele den F. Beekman en H. Doeleman. De voorzitter memoreert nog even het feit dat op deze dag ook het jaarboek van de Vereniging, de Kroniek van het land van de zeemeermin, is aangebo den tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst in de Stads- en Commerciewerf. 2. Het verslag van de ledenvergadering van 15 april 2005 door waarnemend notulist S. W. M. A. den Haan, wordt zonder vragen en opmerkin gen goedgekeurd. 3. De secretaris heeft een afmelding gekregen van laatstgenoemde en van de heer J. van Sloten. 4. De voorzitter deelt mee dat er tegen de sloop van de geschenkwoningen aan de Grachtweg een bezwaarschrift is ingediend bij de Gemeente Schouwen-Duiveland. Omdat de Gemeente nooit officieel gereageerd heeft op het ver zoek van aanwijzing als gemeentemonument van een aantal van deze woningen heeft het bestuur in samenwerking met de Commissie Monumenten gemeend deze zaak voor de voorzieningenrechter te Middelburg te moeten brengen. De Gemeente heeft ons niet ontvan kelijk verklaard. Het is voor de Vereniging een moeilijke situatie, immers zij is tegen de sloop, maar op die plaats wordt daarna ook sociale woningbouw gedaan, waarvoor waarschijnlijk veel belangstelling is. De voorzitter maakt mel ding van de moeilijke relatie met de Gemeente Schouwen-Duiveland. Tegen de nieuwbouw Rollandthof in Zierikzee heeft Stad en Lande vooralsnog geen bezwa ren. De gemeentelijke plannen betreffende de pakhuisjes in de Maarstraat te Zierikzee zien er goed uit. De voorzitter maakt duidelijk dat de leden van de Vereniging inspraak hebben op de concept nota toekomstvisie. Het is een intern discussie stuk. De voorzitter nodigt dan ook alle leden uit om volgende week aanwezig te zijn in het Multifunctioneel Centrum te Zierikzee om dit stuk te bespreken. De voorzitter meldt dat de voorstellen van de zogenaamde 'Derde Kamer' aan de leden van de Tweede Kamer zijn aangeboden door de heer Jos Beije, lid van onze Commissie Planologie, (applaus van de vergadering) De cd 'Liedjes van Schouwen' wordt in de pauze te koop aangeboden. Tot slot van de mededelingen meldt de voor zitter dat het boek van de heren De Vrieze en Overbeeke te Burgh-Haamstede over het red dingswezen vandaag is aangeboden. Aan gaande de mededelingen zijn er geen vragen uit de vergadering. 5. De begroting voor het jaar 2006 wordt zonder vragen goedgekeurd. De voorzitter memoreert nog hierbij het grote succes, vooral door de des kundige leiding van mevrouw E. W. Blikman - Ruiterkamp en de heer Den Haan, van de ter gelegenheid van het 'Jaar van het Kasteel 2005' door de Vereniging georganiseerde rondleidin gen over buitenplaatsen in Schuddebeurs. 6. De heer mr. A. S. Flikweert te Zierikzee is niet aanwezig in verband met het afscheid van zijn vorige woonplaats. Toch wordt hij met accla matie benoemd tot lid van het bestuur. Als voorbereiding op punt 7 speelt het saxo foonkwartet van de harmonie 'Kunst en Eer' het nummer 'All in the April evening'. Dit num mer is ook gespeeld tijdens de aanbieding van het jaarboek op de Stads- en Commerciewerf. 7. De voorzitter van de Commissie Jaarboek, de heer D. van der Wekken, vermelde dat het har moniegezelschap 'Kunst en Eer' een van de oudste harmonieën is van Zeeland. Daarna neemt hij in het kort de inhoud van het jaar boek door. De heer H. Uil wordt speciaal genoemd vanwege zijn 30-jarig lidmaatschap van de Commissie Jaarboek. Dertig jaar lang hoge kwaliteit! Daarna wordt het jaarboek aan het bestuur aangeboden. Tot slot speelt het saxofoonkwartet nog het nummer 'Pizza Party'. 8. Mevrouw R. Geluk uit Nieuwerkerk vraagt zich af wat de leden van Stad en Lande van de geschiedenis van het eiland weten. Verder vraagt ze welke activiteiten de Vereniging onderneemt om meer bekendheid te krijgen. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 22