JAARVERSLAG COMMISSIE JAARBOEK Haar voorstel is: meer lezingen en meer vertel len over de geschiedenis. De voorzitter vindt de opmerkingen waardevol en ze zullen binnen het bestuur worden besproken. In dit verband merkt oud-bestuurslid Vleugel nog op dat wij len de heer P. Martens ooit een cursus streekge schiedenis heeft georganiseerd en dat in vroe ger tijden de heer Westendorp Boerma dit ook deed. Na de pauze houdt de heer dr. G. M. van der Waal een lezing over de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zeeland. Van der Waal maakt duidelijk dat de gegevens die ambtenaren en beleidsmakers nodig hebben dikwijls erg gefrag menteerd zijn. De bedoeling is dat er een com pleet en geïntegreerd databestand beschikbaar komt. Al snel bleek door kritische vragen uit de zaal dat het aanleveren van al die gegevens waar schijnlijk een groter probleem zal worden dan het maken van het bestand. Ook werd er kritisch gere ageerd op de toegankelijkheid van het materiaal (gebruiksvriendelijkheid). Duidelijk is wel dat er nog veel te doen valt, vooral om het bestand vol ledig te maken en te houden. Na de lezing dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en wenst ze een goede thuisreis. R. Keizer (secretaris en interim-notulist) De Commissie Jaarboek bestond in 2005 uit de volgende personen: Daan van der Wekken (voor zitter), Liesbeth van der Doe-van der Geest (secre taris), Rob de Jongh (penningmeester), Wim Hack, Rob van Leeuwen, Joop van Loo, Lydia Mol- Sipman en Huib Uil. Op 10 mei 2005 werd in de Vierschaar van het oude stadhuis van Zierikzee een extra uitga ve van de 'Kroniek' gepresenteerd onder de titel Bankieren in Zierikzee. Dit bijzondere nummer is geschreven door de Nijmeegse historicus Cees Willemsen. De auteur belicht in ruim 190 pagina's de geschiedenis van een van de eerste spaarban ken in Nederland, de voormalige Nutsspaarbank te Zierikzee. De bank werd op 10 mei 1819 opge richt en heeft een belangrijke positie ingenomen in Zierikzee en omstreken. In de publicatie wordt bovendien een beeld gegeven van het negen tiende- en twintigste-eeuwse Zierikzee, en van de omstandigheden waaronder de bank functioneer de. In 1 999 ging de Nutsspaarbank, als een van de laatste, op in de SNS-Bank N.V. De uitgave kwam tot stand door financiële steun van de SNS-Bank en het Nutsfonds. De verkoopprijs werd bepaald op 15,00. In het najaar verscheen de dertigste editie van het jaarboek Kroniek van het land van de zeemeermin. Op 18 november kwamen auteurs, sponsors en commissieleden in de Stads- en Commerciewerf te Zierikzee bijeen om de publicatie feestelijk te pre senteren. De besturen van de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer te Zierikzee en de Museumhaven Zeeland te Zierikzee waren speciaal uitgenodigd omdat over deze jubilerende organisaties een bij drage in de nieuwe Kroniek was op genomen. De voorzitters van beide besturen, de heer C. C. Lems van Kunst en Eer en de heer P. J. Huijbrecht van de Museumhaven Zeeland, kregen het eerste exem plaar overhandigd. De middag werd muzikaal omlijst door het Saxofoonkwartet van Kunst en Eer. Daan van der Wekken interviewde alle aanwezige auteurs, die op deze ludieke manier de kans kre gen bijzonderheden uit het artikel toe te lichten. Op dezelfde dag, tijdens de Najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande in het Dorpshuis van Noordgouwe, introduceerde de voorzitter van de Commissie de Kroniek bij de leden door de officiële aanbieding aan het bestuur van Stad en Lande en op dat moment kon de verkoop starten. Commissielid Huib Uil werd tijdens de vergadering extra bedankt voor zijn inzet bij de totstandko ming van alle 30 uitgaven van het jaarboek. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 23