begonnen. Een beetje piëteit hadden we toch wel mogen verwachten? Nu deed dit vele mensen op het eiland nodeloos pijn. De plannen rond het project 'Innovation Island' werden maandag 6 februari gepresenteerd aan diegenen, die voordien bij de presentatie van de Rabobank-nota 'Hom of kuit?' aanwezig waren. Uw voorzitter werd uitgenodigd om in een panel zitting te nemen. Hier was het mogelijk om met de nieuw geformuleerde visie van de Vereniging in de hand, gegronde kritiek op de plannen te uiten. Verder hebben we aangekondigd dat we de voortgang van het project heel kritisch zul len volgen: de 'waakhondfunctie', die wij bij de Gemeente als taak zien, kan ook voor deze plan nen gelden. Want waakzaam zullen we moeten blijven; een goed bedoelde cultuurnota van de Gemeente ten spijt! De penningmeester Cor van der Linde heeft een speciaal verzoek aan die leden die via Internet bankieren. Wilt u s.v.p. bij betaling uw lidmaat schapsnummer vermelden? Dat vergemakkelijkt voor hem de administratie. De heer P. Flikweert, die Stad en Lande in het bestuur van de Stichting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland vertegenwoordigde, is afge treden. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de heer H. G. Dekker te Dreischor. Met dank aan de heer Flikweert, voor betoonde diensten! De agenda van de Voorjaarsvergadering in het Multifunctioneel Centrum te Zierikzee gaat hierbij. De lezing na de pauze zal gehouden worden door dr. J. H. van den Berge, die in de Kroniek van 2004 in een artikel vertelt over Goudse bloempottegels die hij in een kelder in een huis in Zierikzee gevon den had. Daarover komt hij nu verder praten. Wij hopen met elkaar op een goede vergadering! Hans Erbrink, voorzitter Bijlage: Tekst van de speech van de voorzitter bij de aanbieding aan de wethouder van ruimtelijke orde ning van de Gemeente Schouwen-Duiveland van de nota 'Ervaren en bewaren' op 14 maart 2006 "Geachte heer Van der Wekken, Hartelijk dank voor het feit dat u ons vanmiddag wilt ontvangen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk, want daardoor werd deze dag voor ons er een met een bijzonder tintje. De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland prijst zich gelukkig, u vanmiddag de visie van de Vereniging op toekomstige ontwikkelingen op ons eiland te mogen - en te kunnen! - aanbieden. Onze Commissie Planologie gaf voor het opstellen hiervan de aanstoot. Een eerste versie was november vorig jaar als concept onderwerp van gesprek in een extra ledenvergadering. Daarna is de tekst nog een keer helemaal gescreend. Nu is deze, met prachtige foto's, in druk verschenen. Nogmaals hartelijk dank aan de opstellers hiervan! Onze visie zal, zo zult u bij lezing bemerken, op bepaalde voor ons essentiële punten van gangbare visies kunnen afwijken. Dat vinden wij terecht, want we hebben immers recht op een eigen mening. Die zijn we in dit stuk dan ook van harte toegedaan. U zult bij lezing ook zien dat wij niet 'overal tegen zijn', een verwijt dat ons door de buitenwacht - niet geplaagd door enige voorkennis over de Vereniging - nogal eens gemaakt wordt. Wel stellen we hier en daar een kritische vraag. Bijvoorbeeld de vragen: Gaat het met de economie op Schouwen-Duiveland nu werkelijk zo slecht? En waar komen die harde cijfers dan vandaan? We hebben net de rest van ons land met een slechter draaiende economie te maken, dat zeker. Dat dit vooral in de sector 'toerisme' voelbaar is, is duidelijk. Ligt daar dan niet de oorzaak van de vertekening in de cijfers? Verder zijn we zeker niet tegen uitbreiding door woningbouw op de dorpen. Integendeel! Dat zouden we extra willen bepleiten - mits er gebouwd wordt in een stijl die passend is - om zodoende de leefbaarheid daar te bevorderen. En zo zou ik nog wel meer kunnen noemen, maar doe dat niet, anders zou u niets meer te lezen hebben! 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 6