goed te introduceren, bood hij H.M. de Koningin vast zo'n 'Hungariatafel' aan. Op 15 maart herdachten de vluchtelingen hun Nationale Vrijheidsdag.2 Een golf van ontroering ging door de Hongaren toen hun vlag zich ontplooide onder de vrije Nederlandse hemel. Het volkslied klonk uit de vele, door emotie toegeknepen, kelen. Burgemeester Dijckmeester noemde in zijn toe spraak de vlag "het zinnebeeld van de Hongaarse vrijheidszin." Ook sprak hij de hoop uit dat Hongarije ooit herwonnen zou worden. Werk schuw waren de vluchtelingen niet, vele dames uit het kamp Zelkepolder namen op vrijwillige basis deel aan het schoonmaken van het juist gereed gekomen Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis. Huwelijk Op deze herdenkingsdag vond er nog een bijzon dere gebeurtenis plaats in Haamstede. Een stelle tje dat in kamp Burgsluis verbleef, trad in het huwelijk op het gemeentehuis van Haamstede. Hun namen waren Imre Szlabon en Valerie Simon. Gemeentesecretaris L. van de Velde voltrok het huwelijk en hield nadien een hartelijke toespraak. Ook burgemeester jonkheer R. J. H. Q. Roëll felici teerde het bruidspaar en overhandigde hen een cadeautje. De bruid kreeg een klokje en de brui degom een aktetas. Ze waren erg dankbaar. Niet alleen voor de cadeaus, maar vooral voor het feit dat men alles voor hen had geregeld. Ellemeet In maart 1957 kwam er weer een verse stroom vluchtelingen naar het eiland. Zij werden onderge bracht in een woonoord te Ellemeet, tussen de Weelweg en de Moolweg. Het is de huidige cam ping Klaverweide. Ook hier hield een comité zich bezig met de opvang en begeleiding van de vluch telingen. Oosterland In de tweede week van februari 1957 werd het woonoord in Oosterland3 betrokken door enkele Hongaarse gezinnen. Ook hier beijverde een comité zich om de mensen het naar de zin te maken. De leden hiervan kwamen uit Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk. De leiding was in handen van de drie plaatselijke burgemeesters, te weten S. W. A. Laurense, A. A. van Eeten en J. Romeijn, enkele wethouders en hun echtgeno tes. Weer werd de bevolking gevraagd of ze iets kon missen: een bloemetje, een kleedje, een gemakkelijke stoel of een doos sigaren. Als alle sigarenwinkeliers uit de drie plaatsen één doos sigaren zouden schenken, zou de rook in het kamp 's avonds te snijden zijn. En was er ook een bakker die wat koekjes over had? De kampbewo ners arriveerden op vrijdag 15 februari en zouden twee a vier maanden blijven. Na inburgering zou er voor de mannen passende bezigheden worden gezocht, bij deze en gene. Onder de kampbevol king bevond zich ook de intellectueel Gëorgi Arvai Laszló. Hij sprak meerdere talen en was heel goed in staat om zijn gevoelens te uiten. Hij schreef enkele artikelen voor de Zierikzeesche Nieuws bode waarin de ervaringen en gevoelens van veel vluchtelingen weergegeven werden. Het was aar dig om te lezen wat een buitenlander vond van datgene wat hij zag in een vreemd land. Zijn gevoel ging ook spreken toen hij een Het barakkenkamp in Ellemeet, tegenwoordig camping Klaverweide aan de Kuijerdamseweg (coll. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 13