JAARVERSLAG COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN Appartementencomplex op de hoek van de Schuurbeque Boeyestraat en de Grachtweg in Zierikzee in maart 2007 (foto's Merel Bootsma, Nieuwerkerk) gen en mogelijke alternatieven onderzocht. Met de artikel 19-procedure (Wet op de Ruimtelijke Ordening) is de gemeente daaraan willens en wetens voorbijgegaan. Wij blijven erbij dat zowel de geschenkwoningen als het fraaie kruispunt met enige moeite en goede wil voor Zierikzee behouden hadden kunnen blijven. Omgevingsplan Omdat het Streekplan voor de Provincie Zeeland eind 2006 verliep kwam het provinciaalbestuur vorig jaar met een ontwerp voor een nieuw plano logisch zesjarenplan: het zogenaamde Integraal Omgevingsplan (I.O.P.) In het I.O.P worden de regels vastgelegd, waarnaar de provincie zelf, de gemeenten, andere lagere overheden, bedrijven en particulieren zich in de volgende zesjarenperio- de (2007-2012) hebben te richten. De Commissie Planologie heeft het eerste ontwerp-IOP namens onze Vereniging becommentarieerd en daarbij onder meer teruggegrepen op het in onze bro chure "Ervaren en Bewaren" gelanceerde 10- Puntenplan. Het voert in dit bestek te ver alle pun ten van ons commentaar de revue te laten passe ren. We volstaan echter met te vermelden dat de Provincie zich tot taak stelt in de komende perio de een fors vestigingsoverschot - gesproken wordt van 10% - te realiseren. Hiertoe voert men eigen lijk slechts één argument aan, namelijk dat een flinke toename van de bevolking van essentieel belang is voor de economische groei. Voornamelijk verwijst het Ontwerp naar de voor delen die "woonmigratie-projecten" als "Innovation Island" voor Schouwen-Duiveland zouden kunnen hebben. Zoals de lezer zich herin nert richtten wij ons in 'Ervaren en Bewaren' juist in het bijzonder tegen de fancy bouwplannen die "Innovation Island" op de mooiste landschappelij ke locaties voor het eiland in petto heeft. Door hun omvang en massaliteit kunnen dergelijke pro jecten in het open en kleinschalige landschap of bij de kleinere kernen al gauw misstaan. Bovendien vallen ze moeilijk te rijmen met het eveneens door de Provincie gepropageerde stre ven om het gros van de woningbouw te bundelen in de zogenaamde "dragende kernen", waarvan op Schouwen-Duiveland Zierikzee de voornaam ste is. Zoals bekend komt deze nog maar moei zaam van de grond. D. M. Schorer In 2006 is het door andere drukke werkzaam heden niet tot werken, maar slechts tot plannen maken gekomen. Die zullen in het volgende jaar naar behoren digitaal worden uitgewerkt. Hans Erbrink 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 20