GROOT BAL DANCING „HUIS VAN NASSAU" 2E PAASCHDAG de plannen voor het UVV-gebouw aan het Kerkhof zuidzijde aldaar. Ook ten aanzien van de plannen voor het cultuurplein rond de Zierikzeese Nieuwe Kerk houdt het bestuur vinger aan de pols. Op deze ledenvergadering wordt na vele jaren afscheid genomen van mevrouw A. B. Romijn- de Raat als lid van de Commissie Tijdschrift. In haar opvolging is inmiddels voorzien door de benoeming van de heer J. Padmos M.A. te Zierikzee. De voorzitter meldt verder dat de Commissie Monumenten dringend behoefte heeft aan nieuwe leden. Tenslotte meldt hij dat het achterstallig onderhoud aan de website van de Vereniging spoedig zal worden verricht. De begroting voor het jaar 2007 wordt vastgesteld overeenkomstig het voorstel van het bestuur. De penningmeester meldt in dit verband dat het aan tal leden van de vereniging licht is gedaald. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan over te gaan tot het instellen van een pr-commissie. Vervolgens wordt door de Commissie Jaarboek bij monde van haar voorzitter, de heer D. van der Wekken, de Kroniek van het land van dezeemeer min 2006 gepresenteerd. Van dit jaarboek, bestaande uit 131 pagina's, zijn 400 exemplaren gedrukt. Bijzonder is dat hierin een aantal kleuren foto's is opgenomen van tegeltableaus, beho rend bij een artikel van dr. J. H. van den Berge. In de Kroniek zijn verder artikelen opgenomer van dr. A. L. Kort over gemeenteveldwachters op Schouwen-Duiveland, E. W. Blikman-Ruiterkamp over het leven van rechtbankpresident Sier Triezenberg, drs. E. van Loo over het vliegvelc Haamstede tijdens de Tweede Wereldoorlog dr. L. F. van Driel over het Zeeuwse leesboekje var Manus van der Jagt, H. Uil over de Slavenkas er de Zierikzeese ziekenhuiskwestie en drs. R. C. var Leeuwen over de dialectbijdragen van wijier mevrouw A. Wiebrens-Beekman in Bruinisse. Alle aanwezige auteurs ontvangen een exemplaar var de nieuwe Kroniek. Het eerste exemplaar van hei jaarboek wordt door de voorzitter van de Commissie Jaarboek officieel overhandigd aan de heer J. van Mourick, tot 1 november 2006 als hoofd Communicatie het gezicht van de regiopo litie Zeeland. Deze memoreert in zijn dankwoord enkele historische gebeurtenissen uit de geschie denis van de Zeeuwse politie. In het bijzondei staat hij stil bij een gebeurtenis die zich in Ouwerkerk heeft afgespeeld. Na de pauze, waarin de nieuwe Kroniek gretig aftrek vindt, houdt genoemde heer Kort, een van de auteurs van het jaarboek, een referaat over gemeenteveldwachters op Schouwen-Duiveland. Na dit referaat dankt de voorzitter alle aanwezi gen voor hun komst. A. S. Flikweert (notulist) Tavant PrljsuHralklng dar M. C. „SPARTA". 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 28