VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 23 NOVEMBER 2007 Noordgouwe, Ger van den Bosch in Renesse, Peter Vleugel in Nieuwerkerk. Lianne Sluis, Cor van der Linde en Joop van Loo verzorgden de distributie in Zierikzee. De Redactie wil een woord van dank doen uitgaan naar een ieder die haar heeft bijgestaan bij het samenstellen en produceren van Stad en Lande. Niet in de laatste plaats is zij dank verschuldigd aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee, het Zeeuws Documentatiecentrum en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg voor het ter beschikking stellen van illustratiemateriaal. Jeroen Padmos Voorzitter drs. J.Chr. Erbrink opent om 19.3S uur de Najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland in het Dorpshuis van Renesse. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de ereleden dr. F. Beekman, P.A. Boot, H. Doeleman en ir. J.L. van Sloten. Verder de gedeputeerde drs. H. van Waveren en Dr. J.A. Brandenbarg, die na de pauze het referaat zal hou den. Met kennisgeving is afwezig het bestuurslid mr. A.S. Flikweert, mevr. N. Dorst en de heren dr. A.P. de Klerk, R.v.d. Luitgaren, L. Luijendijk en J. Stigter. Het verslag van de Voorjaarsvergadering van 20 april 2007 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. De voorzitter is verheugd te kunnen melden dat ieder lid van de Vereniging bij het laatste Mededelingenblad het gratis boekje over de 'geschenkwoningen' gekregen heeft. Het bestuur is in gesprek met Zeeuwland over het behoud van een aantal van deze bijzondere woningen. Vanwege de beëindiging van de "Zeeuwse Boekhandel" te Zierikzee heeft de eigenaar, de heer Cor Pols, de Vereniging 35 plattegronden van Zierikzee van de hand van Zacharias Roman ter beschikking gesteld. De kaarten zullen tijdens de pauze worden verkocht. De opbrengst is voor het Steunfonds van de Vereniging. De heer Pols wordt hiervoor, en voor zijn jarenlange vrijwillige 'propa ganda' voor de Vereniging, met groot applaus har telijk bedankt. De cursus 'Streekgeschiedenis' is een groot succes geweest. Het bestuur overweegt om in het najaar van 2008 of het voorjaar 2009 nog een cursus te organiseren. Dit geldt eveneens voor de cursus 'Genealogie'. De commissie Streektaal gaat in het voorjaar van 2008 een echte 'ouderwetse' streektaalavond organiseren. Na ruim 10 jaar, waarvan 8 jaar als eindredacteur, neemt de heer Sander den Haan afscheid van de commissie Tijdschrift. Al deze jaren is onder zijn lei ding werk van hoge kwaliteit geleverd. In zijn dank woord legt Sander de nadruk op de goede mede werking die hij altijd heeft ondervonden van vele instanties, waardoor het steeds mogelijk was het blad weer te laten verschijnen. Een warm applaus volgt. De heer Marnix van Stralen legt het voorzitterschap van de commissie Planologie neer, wegens te druk ke werkzaamheden, die zich dikwijls buiten het 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 21