eiland afspelen. Hij zal tijdelijk worden vervangen door de heer Jos Beije. Naar een definitieve opvol ger wordt gezocht. De voorzitter vermeldt dat er naast de feitelijke sloop van panden er tegenwoordig veel geruchten van sloop zijn. Het is voor het bestuur en de com missies moeilijk na te gaan wat waar is en wat niet. Zo dreigt het aanleunhuisje bij de Noord havenpoort te worden gesloopt. Hij roept de leden op om bij dergelijke geruchten deze eerst zo moge lijk te verifiëren en ze dan te melden. Veel panden die geen monumenten zijn, maar wel beeldbepa lend voor ons eiland, kunnen nu zonder al te veel moeite worden gesloopt omdat "het bestem mingsplan dat toelaat". Het devies luidt: 'Waakzaam blijven'. In een korte discussie blijkt dat wat betreft het aanleunhuisje er zowel voor- als tegenstanders te zijn voor de sloop. De begroting 2008 wordt na enige vragen goedge keurd. Er zijn nauwelijks veranderingen met het jaar 2007. Namens de commissie Monumenten wordt de heer Aldo de Spirt tot bestuurslid van de Vereniging benoemd. Dit geschiedt met algemene toestem ming, ondersteund door een applaus. In de rondvraag stelt de heer P. A. Boot de aange legde reiing op de Nieuwe Haven te Zierikzee ter discussie. Hij vraagt zich af of de plaatsing van deze reling wel nodig is. Volgens hem hebben we 400 jaar zonder gedaan. Hij stelt voor om een protest bij de Gemeente te laten horen. Het bestuur neemt dit in overweging. Hiermee wordt het officiële deel van de vergadering gesloten. Door de commissie Jaarboek wordt bij monde van de voorzitter, de heer Daan van der Wekken, de Kroniek van het Land van de Zeemeermin 2007 gepresenteerd. De heer Van der Wekken vermeld dat het al weer de 32e keer is dat het boekwerk verschijnt. Vervolgens geven alle aanwezige auteurs -helaas was een per soon verhinderd-, een korte impressie over de inhoud van de door hen geschreven artikelen. Dit gebeurde aan de hand van een kort vraaggesprek met de heer Van der Wekken. Daarna werd het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer drs. H. van Waveren, in zijn functie als Gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Zeeland. De heer van Waveren prijst de Vereniging voor haar pogingen om de mooie dingen te bewaren, want "dat ver heft. Lelijk is terneer drukkend". Persoonlijk was hij natuurlijk zeer geïnteresseerd in het artikel over het bloembollenbedrijf Van Waveren. Na de pauze, waarin veel kaarten van Zacharias Roman en veel exemplaren van de Kroniek werden verkocht, houdt de heer Dr. J. A. Brandenbarg een lezing over het kostbare boekenbezit van de Zeeuwse Bibliotheek. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle leden voor hun komst. Reitse Keizer, secretaris 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 22