VAN DE REDACTIE V^pDEL VAN HET BESTUUR NJSE BEW. EX. 8V)^3" Het samenstellen van het Mededelingenblad vergt veel tijd en inspanning. Niet alleen van de verschil lende auteurs, de drukker en inpakkers, maar ook van de redactie. Tot onze grote spijt kon door onvoorziene omstandigheden de gebruikelijke aprileditie niet verschijnen. Desalniettemin presen teren wij u nu een interessant en gevarieerd juni- nummer. Zoals u in het laatste nummer heeft kunnen lezen heeft zich een verandering voorgedaan in de redac tie van het Mededelingenblad. Na vele jaren in ver schillende capaciteiten betrokken te zijn geweest bij het blad, de laatste jaren als eindredacteur, heeft Sander den Haan tijdens de najaarsvergadering van Stad en Lande afscheid genomen. Hij is al die tijd een goed en bevlogen (eind)redacteur en schrijver geweest, die er iedere keer weer, samen met de andere redactieleden, in slaagde een blad dat een plezier was om te lezen te realiseren. De redactie wil dan ook op deze plaats nogmaals Sander bedanken voor zijn inzet, bezieling en enthousiasme. Hopelijk gaat de auteur S.W.M.A. den Haan niet verloren en kunnen wij nog lange tijd bijzondere stukken van zijn hand tegemoet zien. Dit voorjaarsnummer bevat weer vele interessante artikelen. "Artsen die te diep in het glas keken": de titel van het stuk geschreven door Albert Kort geeft de inhoud goed weer. Hij verhaalt over twee Schouwse artsen, die niet bepaald een vlekkeloze levenswandel hadden. Frans Beekman en Teun Rosmolen vertellen over een unieke foto uit de late jaren '30 van de 20e eeuw, aangetroffen in een album van dr. J.J. Boer, die tussen 1938 en 1944 leraar geschiedenis en Nederlands is geweest aan de Rijks H.B.S. in Zierikzee. Op de foto is de watermolen bij de Val te zien. Dit heeft de beide auteurs er toe aangezet zich te verdiepen in die molen en zijn omgeving. Hun bevindingen melden zij in het artikel. In Praet een interview van Betty Blikman met Annemarie Heiligers-Jansen, eigenaresse van "De Blikvanger" in Renesse. Zij vertelt over haar leven, het reilen en zeilen van het museum en over enke le bijzondere voorwerpen. Mevrouw Ria van der Veken-Annaert verhaalt over de Twee Rookende Moren; gevelbeelden van het bekende pand in de Korte Sint Janstraat in Zierikzee. Haar ouders beheerden er een sigaren winkel, van 1948 tot 1971. De inleiding is van de hand van Betty Blikman. Verder bevat dit nummer de jaarverslagen van de verschillende commissies en een verslag van de najaarsvergadering. Sinds het verschijnen van het vorige Mededelingenblad waren er voor het bestuur de nodige acties vereist. Het begon met de kwestie rond de eventuele sloop van het poorthuisje, dat bij menigeen reacties opriep. Door de gemeenteraad is eind december tot verkoop van het huisje beslo ten: sloop lijkt voorlopig niet aan de orde. We zul len er wel een wakend oog op moeten houden! Tegen de door de Gemeente Schouwen-Duiveland verleende sloopvergunning van een als Rijks monument te boek staande landbouwschuur aan de Zuid Langeweg in Dreischor heeft het bestuur bezwaar gemaakt. In een hieropvolgend artikel, in de PZC van 3 januari 2008, kwam het accent zwaar op het illegale aspect te liggen en de schuld hier van bij de heer H. van den Hoek. Dat was niet terecht: de heer Van den Hoek heeft met toestem ming van de gemeente de sloop mogen uitvoeren. Wij bieden ook langs deze weg aan de heer van den Hoek onze excuses aan. Intussen hebben wij 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 5