VAN DE PENNINGMEESTER bij de Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente ons verweer kunnen uitspreken. Het is nu afwachten wat de Commissie aan het College van B&W gaat adviseren. Via de heer Cor Pols hebben wij een behoorlijk aantal Hattinga-kaarten kunnen verkrijgen. Ze zijn er in twee versies: gewoon zwart-wit of ingekleurd, waardoor de polders en ambachtsheerlijkheden duidelijk zichtbaar zijn. Beide versies zijn te koop in de pauze van de voor- en najaarsvergaderingen en zeer waarschijnlijk ook op de Burghsedag en de Vlasdag in Dreischor. Prijs: zwart-wit 5,00 en ingekleurd 7,50. De opbrengst komt ten goede aan de kas van de Vereniging. De volgende zaak waar we onze aandacht aan zul len moeten schenken is het Masterplan voor het Sas. In een notitie aan het College van B&W, de leden van de Raad en de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 19 februari 2007 (dus inmiddels een jaar geleden) hebben wij ons afwij zende standpunt ten aanzien van een te bouwen woontoren al kenbaar gemaakt. Af en toe komen er opmerkingen dat onze Vereniging niet hard genoeg optreedt. Maar het moet een ieder duidelijk zijn dat wij geen actie groep zijn of willen worden. Uiteraard blijven wij waakzaam en strijden we voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Heel veel daarvan is tijdens de Watersnoodramp in 1953 verloren gegaan, en daar om zullen we op de rest heel zuinig moeten zijn. Onze najaarsexcursie zal zeer waarschijnlijk naar Aken gaan. De datum zal 6 september zijn (maar dit nog even onder voorbehoud). Op de voorjaars bijeenkomst zullen wij u over de definitieve tijd en plaats nader inlichten. Hans Erbrink, voorzitter Incassogiro Bij deze zending treft u naast de gebruikelijke acceptgiro ook een "Machtigingsformulier auto matische incasso" aan. Langs deze weg willen we u vragen om mee te werken aan de invoering van de zogenaamde incassogiro voor het eens per jaar innen van de contributie. Dat heeft zowel voor ons, als voor u enkele voordelen. Die voordelen zijn onder andere: de Vereniging hoeft geen acceptgiro's aan te schaffen en maakt daardoor minder kosten. Deze acceptgiro's hoeven niet lan ger verpakt te worden bij het verzenden van het Tijdschrift en er worden niet langer kosten doorbe rekend door de Postbank voor het verwerken van de acceptgiro's. We willen u daarom vragen een machtiging af te geven voor het door de vereniging laten innen van de contributie. Dat kunt u doen door het bijge voegde machtigingsformulier ingevuld terug te zenden naar het postbusadres, zoals vermeld op het formulier. Het ligt in de bedoeling om de con tributies begin mei te innen (de eerste maal -dit jaar- zal dat wellicht wat later plaatsvinden). Indien u een machtiging afgeeft, behoeft u dus de acceptgiro niet meer te gebruiken. Indien u het niet eens bent met een afboeking door Stad en Lande, dan kunt u binnen een termijn van 30 dagen het geïncasseerde bedrag terug laten boe ken. Wenst u echter geen machtiging af te geven, dan kunt u gebruik maken van bijgevoegde accept giro. We hopen op uw medewerking en danken u bij voorbaat. Cor van der Linde, penningmeester

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 6