JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE MONUMENTEN De Monumentencommissie is in 2007 zes maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben de leden van deze commissie tijd besteed aan zaken die hieronder vermeld staan. Met de Commissie Planologie is de MC is van mening dat er geen woontoren op de plaats van de "Graansilo" moet komen. De locatie is bijzonder geschikt voor een geheel andere invulling, dus zonder hoogbouw. Er worden kritische kanttekeningen gemaakt bij het plan "Innovation Island". De website van de Vereniging Stad en Lande kan volgens de MC aan zienlijk verbeterd worden. De commissie doet regelmatig voorstellen aan het bestuur van Stad en Lande. De discussie heeft geleid tot een voorlopige oplossing, waarbij inschakeling van professionele ondersteuning in de toekomst niet is uitgesloten. De eerste filmopnamen over het Kruithuisje zijn gemaakt. Mevrouw Blikman vertelt ter plekke de geschiedenis van dit merkwaardige bouwwerkje. De geschenkwoningen staan regelmatig op de agenda. De MC heeft een uitgebreide fotoverza meling samengesteld. In de Week van de Geschiedenis, in oktober, hebben het Waters noodmuseum en de Vereniging Stad en Lande een foto-expositie en een lezingencyclus georganiseerd over de geschenkwoningen, die na de waters noodramp door diverse landen zijn gegeven. Ook is een fotoboekje uitgegeven waarbij gebruik gemaakt is van de fotoverzameling van de Monumentencommissie. Leden van de commissie hebben een aantal malen de Weverij bezocht. Gezien de bouwtechnische uit voering van het gebouw gebeurde dat, na toe stemming van de Woningbouw vereniging Zeeuwland, geheel op eigen risico. De fraaie deur aan de achterkant en de bijzondere dakconstructie zijn het restaureren zeker waard. De MC wil graag meedenken over de plannen rond het Cultuurplein. Op verzoek van de Monumentencommissie heeft het bestuur van Stad en Lande de sloop van één der monumentale schuren aan de Zuid Langeweg te Dreischor bij de gemeente aan de orde gesteld. Niet alleen de "brandschuur", waarvoor een sloop vergunning was afgegeven, is afgebroken, maar ook een tweede schuur die op de monumenlijst stond. Het betuur van Stad en Lande heeft het voorstel van de MC overgenomen en aangifte gedaan van een onterechte sloop. Dit hoofdstuk is nog niet afgesloten. De oorkonde voor geslaagde restauraties wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Bij de gemeente Schouwen-Duiveland is een lijst van de objecten opgevraagd die in 2006 zijn gerestau reerd.Daarnaast heeft de MC de bewoners van ons eiland door middel van oproepen in de PZC en Ons Eiland in de gelegenheid gesteld om gerestaureer de panden, die voor een nominatie in aanmerking kunnen komen, bij de commissie aan te melden. Twaalf panden zijn door de leden van de Monumentencommissie aan de buitenkant beke ken. Daarbij vielen 5 panden af. Vervolgens heeft de "oorkonde-commissie" 7 panden nauwkeurig bekeken. De MC hanteert daarbij een lijst van cri teria om tot een beoordeling te komen of een gerestaureerd pand in aanmerking komt voor de oorkonde. De voordracht zal in februari aan het bestuur worden overhandigd, zodat de oorkonden op de voorjaarsvergadering uitgereikt kunnen wor den. Het poorthuisje op de Scheepstimmerdijk heeft de speciale aandacht van de MC gehad. Samen met het bestuur van Stad en Lande is er actie ondernomen. De ledenlijst van de Monumentencommissie: Henk van 't Haaff, Lex Luijendijk (voorz.), Rien van de Luitgaren, Theo de Meester, Aize Meintema, David Schorer, Aldo de Spirt, Henk Spijkerman en Adriaan van der Valk (secr.) Adriaan van der Valk 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 15