JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE Nieuwe samenstelling: Jos Beije (voorzitter), Hans Binneveld, Merel Bootsma (secretaris), Marinus van Dijke, Arjan de Hulster, Aize Meintema, Anne Osinga, Marnix van Stralen en Rob Weber. Van de commissie planologie maakten in 2007 deel uit: Marnix van Stralen (voorzitter), David Schorer, Jos Beije, Rob van Weber, Anne Osinga, Arjan de Hulster, Marinus van Dijke en Merel Bootsma (nieuw lid). Belangrijke onderwerpen waar de commissie zich in 2007 mee heeft beziggehouden zijn "Innovation Island" en het nieuwe bestemmingsplan "Buiten gebied in Beweging". Dit resulteerde in actieve deelname aan allerlei overleggroepen zoals aan de werkateliers van Innovation Island door Marnix van Stralen en Jos Beije en deelname aan de klank bordgroep Buitengebied in Beweging door Arjan de Hulster. Tevens werd aandacht gegeven aan par- De Vissersdijk te Zierikzee: ook in de toekomst een plek van bedrijvigheid(fotocollectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) ticuliere voorstellen tot uitbreiding van het kassen- concentratiegebied Sirjansland en werd de pagina Planologie van de website van Stad en Lande geac tualiseerd door Marinus van Dijke en Merel Bootsma. Hiernaast had 't Masterplan Zierikzee van de gemeente onze aandacht, waarmee o.m. een "opwaardering" van het Sas wordt beoogd, met in het centrum de bekende witte graansilo, die zijn oorspronkelijke functie overigens reeds lang verlo ren heeft. In ons commentaar (zie onze brief op de website) spreekt de Vereniging zich uit tegen de herbouw van deze toren in de vorm van een flat gebouw, zoals door de gemeente voorgesteld. Eén van de hoogtepunten van het jaar was de deel name van onze commissie aan het forum van de laatste discussieavond van Buitengebied in Beweging waar "burgers, boeren en buitenlui" waren opgetrommeld. Wij hebben daarna een uit voerige zienswijze ingediend bij de gemeente (zie publicatie op de website) op onderliggende beleidsstukken, die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Deze kwam overigens tot stand mede na een genoeglijk samenzijn op het buiten van Arjan en Heieen de Hulster in Sirjansland. Door zeer drukke beroepsmatige werkzaamheden elders in het land zag Marnix van Stralen zich gedwongen zijn voorzitterstaken eind 2007 over te dragen aan Jos Beije. Begin 2008 nam David Schorer definitief afscheid in verband met zijn leef tijd, terwijl tegelijkertijd de commissie werd verrijkt met Aize Meintema en Hans Binneveld. Over hun toetreding zijn wij zeer verheugd, omdat we nu beter in staat zullen zijn alle door de gemeente belegde overlegmomenten bij te wonen en daarop in te haken. Merel Bootsma 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 16