JAARVERSLAG COMMISSIE JAARBOEK De Commissie Jaarboek bestond in 2007 uit de vol gende personen: Daan van der Wekken (voorzit ter), Liesbeth van der Doe-van der Geest (secreta ris), Rob de Jongh (penningmeester), Wim Hack, Rob van Leeuwen, Joop van Loo (eindredacteur), Lydia Mol-Sipman en Huib Uil. In het najaar verscheen de 32ste editie van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). De officiële presentatie van het jaarboek vond plaats op 23 november te Renesse, tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland. Gedeputeerde van Cultuur van de pro vincie Zeeland, drs. Harry van Waveren, nam het eerste exemplaar van de Kroniek-2007 in ont vangst. Niet toevallig viel de keuze op hem, want in het jaarboek is een bijdrage opgenomen over de geschiedenis van het in de Westhoek gevestigde bloembollenbedrijf Van Waveren. Gedeputeerde Van Waveren, geboren in Burgh-Haamstede, is afkomstig van die familie. De auteur van het betref fende artikel, Rita van de Putte-van Waveren, schreef haar bijdrage naar aanleiding van een vondst van een deel van het bedrijfsarchief in een oude kist en de herinneringen die dat bij haar op riep. Zij zocht verder in fotoalbums en sprak met mensen die in het bedrijf werkten. De Kroniek-2007 bevat daarnaast nog zeven ande re, interessante artikelen: - A. Wagner en M.W.A. de Koning, Een archeolo gische opgraving aan de Korte Nobelstraat te Zierikzee. Twee professionals die destijds bij de opgravingen betrokken waren vertellen wat er eigenlijk gevonden is en wat de betekenis van al die vondsten is. - H. Uil, De oprichting en start van de Slavenkas te Zierikzee. Nog steeds bestaat de Slavenkas in Zierikzee en spreekt nog altijd tot de verbeelding. Vanwege de naam, in combinatie met de plaats van vestiging, roept dit fonds vanzelf vragen op naar de herkomst en betekenis. - B. Blikman, Wetenschap als vrijetijdsbesteding. Natuurkundige Genootschappen te Zierikzee tussen 1794 en 1850. In de achttiende eeuw ont stonden in Middelburg, Vlissingen en Goes natuurkundige genootschappen. Over het Zierikzeese genootschap was tot nu toe weinig bekend. -1. Heuff, Van steunverleening bij ziekenhuisver- pleging tot bevordering gezondheids- en maat schappelijke zorg. In 1914 richtte een aantal huis artsen en apothekers een doktersfonds op. Dit was het begin van de oprichting van het latere ziekenfonds op Schouwen-Duiveland. - J.A. Ringelberg, Een lichtboei in de branding. Vijfenzeventig jaar Leger de Heils in Zierikzee (1932-2007). In de eerste helft van de twintigste eeuw organiseerde het Leger des Heils de eerste bijeenkomsten in Zierikzee en sindsdien speelt de organisatie op sociaal-cultureel gebied nog steeds een belangrijke rol. - F. Westra, De filmvertoning op Schouwen- Duiveland, 1887-1966. Voordat er echte biosco pen verrezen in het begin van de twintigste eeuw, waren er op kermissen en in zaaltjes op Schouwen-Duiveland al films te bekijken. - R.C. van Leeuwen, Endrik ei nog êêl veestikjes te laahen... Een dialectschrijver van nu met typische elementen uit het dialect van Schouwen- Duiveland. Met dit artikel wordt een traditie in stand gehouden om elk jaar in het jaarboek aspecten van het dialect van Schouwen- Duiveland aan bod te laten komen. Dit keer wordt aandacht gegeven aan Henk Blom uit Renesse. Naast steun uit de verenigingskas werden finan ciële bijdragen ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee, het SNS Fonds 't Nut Zierikzee en de Stichting Bevordering Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg Schouwen-Duiveland. Het 32ste jaarboek, met in totaal 146 pagina's, werd ook dit jaar weer op een bijzondere manier vorm gegeven en gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoopprijs is voor leden van Stad en Lande 15,00. Niet leden betalen 19,50. Een belang rijk deel van de oplage wordt afgezet via de boek handel. De Kroniek-2007 is ook verkrijgbaar bij Joop van Loo, H.J. Doelemanplein 9, 4301 GC Zierikzee, tel. 0111-412926. Liesbeth van der Doe-van der Geest 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 7