I g r -* Iw mmm 'I I J Het laatste nummer van de le jaargang van "STEENA", bereikte de leden I omstreeks half januari 1957 Bijzondere omstandigheden waren oorzaak dat dit nummer niet vroeger kon verschijnen..Ons streven blijft er f echter op gericht het Verenigingsblad telkens na het verstrijken van een kwartaal, aan de leden toe te zenden. \j Verenig^fgsbl, 2e Jaargang I In de polders waren zo nu en dan - doch vrij onregelmatig - wat wil- de ganzen te zien. Buitengaats vertoefden zaagbokken, duikeenden en [OVERSTEKENDE JONGE VOGELS I van de Vogelwacht "Schouwen-Duiualand:' edactioneel. Nu dat ''STEPNA1' haar eerste jaargang achter de rug heeft, vragen wij ons af of dit blad inderdaad in een behoefte voorziet én of de inhoud daarvan aan de verwachting der leden heeft voldaan, In tal van brieven die wij van leden mochten ontvangen- werd met zo- I veel waardering over "STEPNA-' geschreven, dat het ons alleszins ver- antwoord voorkomt op de ingeslagen wel voort te gaan. Helaas gaat de uitgifte van een verenigingsblad gepaard met aanzien- 1 lijke kosten en de bodem van de verenigingskas was op het eind van J 1956 dan ook beduidend meer zichtbaar geworden. 1 Wij hopen en vertrouwen echter dat de ons voor 1957 toegezegde sub- |S sidies het mogelijk zullen maken ook in de toekomst het blad te kun- t| nen blijven uitgeven. Ook het ledental kan nog groter worden en.wij., i wekken alle leden op nieuwe leden voor onze mooie vogelwacht te win nen. De contributies die nog geen 2 cent per week bedraagt, kan toch 1 moeilijk een bezwaar zijn i n t e rervaringen. De afgelopen winter toonde wol een grote tegenstelling met haar voor gangster. Sneeuw- en vorstperioden van enige betekenis bleven uit en de gemiddelde temperatuur was meestal boven het normale. Er dienden dan ook geenextra maatregelen te worden genomen om do vogels door de winter heen to helpen. Deze zachte winter is dan ook oorzaak geweest dat vogelconGentraties zoals deze verleden winter te zien waren,niet voorkwamen. Niettemin overwinterden weer zeer veel vogels op ons ei land. Zij waren voornamelijk in de verschillende inlagen te zien. Vrij nauwkeurige waarnemingen hebben uitgewezen dat bij open weer zeer veel vogels overwinteren in de We stens chouwse en koudekerkse-inlagen. Het waren voornamelijk smienten, wulpenwintertalingen, bergeenden, wilde eenden, scholeksters, tureluurs en stecnlopers welke daar te zien waren, soms in zoor grote aantallen. roodkeelduxkersDe blauwe kiekendief bezocht eveneens ons eiland, I evenals een klein aantal pestvogels die op 22 februari te Westenschou- I wen werden waargenomen. In de dennenbossen werden in januari kruis- I bekte n_ gezien. Wij misten de ijsvogel, welke vogel- I soort in steeds gc-ringere mate valt ?/aar te nemen, I zulks in tegenstelling met vroeger jaren, toen de- I ze vogel zelfs op ons eiland broedde, r 0 k g c g e v e n s- y Een op 21 mei 1956 te Haamstede geringde jonge wulp werd op 25 november 1956 geschoten te San Pedro de I Torre Volenca (Minho) in Portugal, In de domaniale duinen te Haamstede werd een dode I mantelmeeuw_ gevonden. Deze vogel bleek..op 4 juni 1946 I te zijn geringd te Khotterne bij Loesö In Denemar ken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1957 | | pagina 1