r- 5> Vereni^SaagslxLad van de Vogelwacht "Schouwen-Duiva^and11. Opgericht 10 mei 1949goedgekeurd "bij K.B. van 17 juli 1954. [Het bestuur bestaat nits Voorzitter L.F. van Santen Kolff te Zierikzee Secretaris N.H.Lysen te Burgh, tel. 414. Penningmeester P.M. den Haan te 3urgh. Overige leden s Mevr. Timmerman-Minkema te Zierikzee5 P.L.Vis te Haam stede. L. Kouwen te Renesse; F.H.Zevering te Noordwelle; J. Viergever te SerooskerkeJ. Vijverberg te Hoordgouwe Redactie L. Kouwen, tel.34. Renesse. iHieuwe leden kunnen bij het bestuur worden opgegeven. Minimum contri butie f 1,- per jaar; jeugdleden tot 16 jaar, contributie f -,50. 2e Jaargang no. 2. juni 1957' vi'üiiüüü'V't Ingeleid door de vice-presidente van de lïederl. Vereniging van Huis- 1 vrouwen, afdeling Westelijk Schouwen, mevrouw Lysen-Be erenssprak op 11 april de heer Piet Bos, directeur van het NTatuur-Historisch Museum w;De Holterberg1' te Holten, voor de Vereniging van Nederlandse Huisvrou- 7en en de Vogelwacht, in Hotel de Koster te Burgh. De heer Bos, die zich in het begin van zijn lezing vooral als jager ontpopte en dit gilde der groen gerokten een warm hart toedraagt, be gon zijn lezing met de mededeling, dat 220 stuks reewild in de omge ving van de Holterberg aan de jager te danken waren. Zonder intensief jachttoezicht was zoiets onmogelijk. Op een bijzonder smeuige manier - af en toe in het Saksisch dialect - aam hij de toehoorders mee naar zijn terreinen, naar de Diepe Hol, een grote vallei van de Holterberg, die voor 20 jaar nog ongerept was, naar de verwilderde katten, bunzings, wezels, hermelijnen, reeën, wilde zwijnen en vele vogels. Sc-n 40-tal opgezette exemplaren van de ze bosbewoners had hij ter verduidelijking meegenomen. De mens mag ingrijpen in de natuur, moet dit zelfs doen, maar dan re gelend. Over de zintuigen van vele dieren gaf hij de„luisteraars enige cijfers. Een ree, varken en hert kunnen door verwaaiing op 200 meter afstand de mens al bemerken; uilen, vooral de kerkuil, hoort 20 x scher per dan de mens, terwijl een valk op 120 meter hoogte een muis uit "zijn gaatje ziet komen. Hij gaf verschillende voorbeelden uit zijn om gang met de natuur én met de vacantiegangers "ijzonder frappant waren zijn waarnemingen op woninggebicd van de eren. Zo woonden er dieren in eikaars nabijheid zonder elkaar geweld _an te doen, zoals vos-konijn, bunzing-patrijs, sperwer-duif. Bet nutde schade en de samenhang in de natuur van vogels en dieren kwam natuurlijk ook ter sprake, In dit verband was hot interessant o.a. te vernomen, dat een kerkuil meer muizen vangt dan 3 katten, dat »?or toepassing van muizenvergif, hij als preparateur van dieren, in :;êon seizoen 67 vergiftigde kerkuilen toegezonden kreeg en dat bosbou wers in midden Brabant een tekort aan muizen hebben geconstateerd, met als gevolg te veel schadelijke rupsen voor het houtgewas. (De muis is hier een natuurlijke vijand voor vele insecten.) pet was eigenlijk één grote, alleraardigste excursie, waarop de heer Bos zijn hoorders meenam. Lang stond hij ook stil bij allerlei vogels, zoals kauwtjes, buizerden, zwarte spechtc-n en nachtzwaluw. B31 oen V09rre'Cht zo te kunnen vertellen ovc-r de schutkleuren van ycel^ jong gedierte. Ook hiervan gaf hij uit c-igen waarnemingen vele Voorbeelden. Dc heer Bos noemde hot ook oen voorrecht voor ons allen. Duiten te leven, ver van het drukke asfalt vandaan. Hij eindigde met' ■e Gekende woorden, eerbied te hebben voor alles wat groeit en bloeit. Be Brouwershaven sorak de heer Bos op 12 april voor de leden van de Vogelwacht aldaar. Burgemeester van Leeuwen, die evenals alle toe hoorders zeer bekoord was door de lezing, somde in zijn afscheids woorden enige kwaliteiten van do spreker op. Hij zag hom niet in de la userie Piet Bos,

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1957 | | pagina 1