.and" ijuli 1954. Zierikzee Vfi-pft-ni gifeWyhvoor de Vogelwacht "Schouwen-Di Opgericht lOmei 1949, goedgekeurd hij K.B. van 1( Set bestuur bestaat uit:Voorzitters!.F.v.Senten Kolff SecretarissEF.H.Lysen te Eurgh, tel. 414. Peimiogmr.P.M.den Haan te Burgh. Overige leden: MevrTimmermam-Minkema te Zierikzee.P.L.Vis te Haamstede ,L .Kouwen te RenesseF.Zeve ring te FoordwelleJ.Viergever te Seroos- kerke en J.Vijverberg te Hoordgouwe Redactie: L.Kouwen,Capelweg 16,Renesse, tel.54. ieuwe leden kunnen bij het bestuur worden opgegeven. Minimum contri butie f 1,- per jaar; jeugdleden tot 16 jaar, contributie f -,50< 1 2e jaargang no. 5° september 1957- 3| 1: „iii;;: :k' J!!ü: ::!!II!!ill|!! !!Plill!!!!!ii;i!;:il!lli!!" ^S'1"1!!!!"!!!!!' 3HrSVMr3ft 1 JÜ! iiillHü :!!'!lllin:!:"-.;jr c u r s i e Op zaterdagmiddag 22 juni j.l. vond de voorgenomen vaartocht plaats naar de meeuwen- en sternkolonie op de grote zandplaat :,Hompelvoetin het BrouwershavensegatOmstreeks 15s15 uur verzamelden de deelnemers aan deze tocht zich bij de vluchthaven te Zijpe, vanwaaruit met een motor boot van voldoende afmetingen, via de Grevelingen naar het doel van die middag zou worden vertrokken. Hoewel de zon verstek liet gaan en het bepaald "fris" weer was, scheepten zich een 50-tal vogelvrienden in en nam deze "zeereis" een aanvang. De vaartocht door de Grevelingen bood de deelnemers reeds zeer veel inte ressants. Aan stuurboordzijde het eiland Goeree-Overflakkee en aan bak boord- het 'vertrouwde Schouwen-Duivel and, noopte velen dikwijls van de kijker gebruik te maken om bekende en onbekende plaatsen vanaf het water te observeren.Hoewel men de stroom mee had, werd het toch een tocht wel ke geruime tijd duurde, maar de afwisselende uitzichten over zee en land en het uiteindelijk opdoemen aan de kim van de "Hompelvoet", hield er bij de deelnemers de stemming in. Bij het naderen van genoemde zandplaat zagen wij reeds op grote afstand dat deze door enorme aantallen vogels werd hevolkt. Er werd zo kort mogelijk hij de plaat gestopt, waarna het gezelschap per vlet werd gedebarkeerd, hetgeen de nodige vrolijkheid op wekte omdat niet alle deelnemers in het hezit waren van waterlaarzen van voldoende hoogte. De landingsplaats Y/as goed gekozen, want in de orunidde- lijke nabijheid hc-vonden zich reeds de broedplaatsen van de grote stern. Het kwam ons voor dat, na ons eerste bezoek in 1956, de "Hompelvoet" be langrijk in hoogte Y/as toegenomen en dat de vegetatie daarop zich belang rijk had uitgebreid. Het aantal nesten met eieren van grote stern, vis- licfje en kokmeeuw was zeer groot en moesten wij een schatting maken, dan durven wij getallen noemen van 800 a 900 paar grote sterns, 700 a 800 p. visdiefjes en 1000 paar kokmeeuwen. Er bleken reeds veel jonge vogels te zijn en alle deelnemers waren zeer verrukt over alles wat op deze zand plaat v/as te zien. Ook nu vertoondep. de nesten van de grote stern als regel maar één ei en duidelijk was te zien dat hoge vloeden wel nesten badden vernield. Qe "Hompelvoet" bevat belangrijke broedkolonies maar het is een zeer kwetsbaar reservaat, waarin veel verloren gaat door hoge vloeden. Andere vogelsoorten werden niet waargenomen, hetgeen een gevolg v/as van het feit Hat de grote schelpenvelden, v/aarop de strandpluvier broedt, niet konden ■/orden bezocht. Eén wilde eend werd nog broedend aangetroffen. Interes sant was de aanwezigheid van een bijenzwerm die zich op een aangespoelde iode struik had vastgehecht. Jammer dat zich geen "imker" onder de deel- ïemers bevond. ;a ongeveer een uur op de zandplaat te hebben vertoefd, scheepten de deel some rs zich weer in en werd (met stroom mee) de terdgreis aanvaard. De 5 5)

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1957 | | pagina 1