Door financiële omstandigheden gedwonegen, heeft het bestuur zich ge noodzaakt gezien de uitgave van "Sterna" door eigenkrachten te doen verzorgen. Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, het keurig verzorgde werk -van de heer Borgmeijer te evenaren. Mocht blijken, dat "eigen krachten" het op den duur niet meer kunnen bolwerken, dan hopen wij normaals op de heer B. een beroep te mogen doen. Voor de goede zorgen welke de heer Borgmeijer te Renesse steeds aan ons blad heeft besteed, betuigen wij hem gaarne onze welgemeende dank. Van deze verandering zal tevens gebruik worden gemaakt om ons vereni gingsblad een ander aanzien te geven. Kop en indeling zullen enigs zins worden gewijzigd en wij hopen hiermede de instemming der 3e den te hebben. De heer en mevrouw Zevering te Noordwelle hebben op zich genomen de belangen der jeugdleden tebehartigen, hetgeen de taak van de penning meester aanzienlijk zal verlichten. Tevens is besloten voor de jeugd leden een eenvoudig kontaktblaadje uit te geven dat de naam"De Dwerg stern" zal dragen. De kopie voor dit blaadje zal door genoemd echt paar worden geleverd en wij weten "De Dwergstern" in goede handen. Een exemplaar van dit jeugdblad zal éénmaal ter kennisneming aan al le leden worden toegezonden. e zing. Teneinde meer bekendheid te geven aan het doel en de taak van de vo gelwachter hielden de heren van Dongen en Regensburg de Mooij, beiden bestuurslid van de Vereniging voor Vogelbescherming van Den Haag en omstreken, in de avond van 18 oktober j.l. in Hotel Bom te Haamstede een lezing met vertoning van kleurendia's. Kowel de slechte weersomstandigheid vele leden had verhinderd deze lezing bij te wonen, was de zaal tamelijk goed bezet toen omstreeks 20i30 uur de voorzitter met een inleidend woord deze avond opendè De heer Van Dongen, daarna het woord verkrijgende, gaf met behulp van een landkaart, een overzicht van de broedgebieden in Nederland. Door het toenemend toerisme, de creëren van oefenterreinen voor militai ren en door herverkavelingswerkzaamheden, dreigen veel broedgebieden verloren te gaan. Ook de gepropageerde vakantiespreiding zal ongetwij feld ongunstig op de vogelstand werken, omdat vooral in de maand ju ni nog veel vogels broeden. Het ontstaan van het Zwarte Meer, het Veluwe Meer, de wateren rondom de IJsselmeerpolders en de bevloeiing van de Hollandse duinen recht-, vaardigen de hoop, dat nieuwe broedgebieden ontstaan, waar het voor vele vogelsoorten goed toeven is. Dat het bekende reservaat "De Beer" op Rozenburg gedoemd is te ver dwijnen staat nu wel vast. Verwacht wordt dat de daarop verblijvende vogels elders broedgelegenheid zullen zoeken en het is niet uitge sloten, dat b.v. de "Verklikkerduintjes" te Haamstede in de naaste toekomst een belangrijk broedgebied worden. Zaak is dan ook reeds nu maatregelen te nemen om van een goede bewaking verzekerd te zijn. Hiervoor zijn veel vogelwachters nodig, opdat een billijke taakverde ling mogelijk zal zijn. Tijdens de pauze was er gelegenheid tot bezichtiging van een rrollec- tie opgezette vogels die de heer Van Dongen had meegebracht. Vervolgens werd overgegaan tot vertoning van de kleurendia's. -Prachtige-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1957 | | pagina 1