9 Ik heb al eens eerder gezegd: "Als de gemeenschap wenst dat de boer een beheer voert ten dienste van het landschap, dan zal de ge meenschap ook bereid moeten zijn hiervoor een redelijke kosten vergoeding te betalen. In het kader van de "Relatienota" zal een dergelijke betaling moge lijk zijn. Deze nota biedt de mogelijkheid tot reëele vergoedingen voor geleverde prestaties. Nu weet ik wel dat hiermede alles nog niet in kannen en kruiken is, maar de hoofdzaak is dat natuurbeschermers en land- en tuinbouw- mensen met positieve bedoelingen rond de tafel komen. Dat is in beider belang, niet tégen elkaar maar mèt elkaar. Zoals het nu gaat derven de grondgebruikers inkomen, inkomen waarop ze recht hebben en dat niet als een aalmoes of als parkwach- tersloon gezien mag worden. Uitgaande van een nationaal park "Kop van Schouwen", de minimum oppervlakte van 1000 ha is reeds in overheidshanden, zou deze op pervlakte uitgebreid kunnen worden door aankoop van niet- of moei lijk exploitabele terreinen. Door middel van onderhoudsovereenkom sten, bos- en natuurbijdragen zouden dan de particuliere terreinen een mooie aansluiting en over gang kunnen vormen. Hiermee zou tevens één van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Wester schouwen verwezenlijkt zijn, n.l. "Behoud en waar nodig zo mogelijk herstel of verbetering van het landschap". Ik wil besluiten met dank te brengen aan de schrijvers en de redac teur voor hun inspanningen en de hoop uitspreken dat deze Sterna mag bijdragen tot een bewustwording en tot behoud van het gebied tussen duin en polder.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 11