30 I'góing en oppervlakte uan de vroegere bossen Winterrust, thans bungalowpark 't Zeepe" van het N. V. V. Ligt aan de Hogeweg, ongeveer 1 km weste lijk van Burgh. Het bos werd gerooid om streeks 1910 4). Het werd toen bloembollen kwekerij tot rond I960. Op een in 1856 opgenomen topografische kaart (dank aan W.P. de Vrieze voor de inzage!) is de ligging der toen bestaande bossen als volgt weergegeven: Een vrijwel ononderbroken strook aan de noordwestzijde van de weg Renesse-Haam stede - Bur gh-Westenschouwen (dat is dus langs res pectievelijk Hogezoom-Burghseweg en Hogeweg); Aan de zuidoostzijde van de hierboven genoemde weg een strook, die alleen bij Haamstede en Burgh onderbroken is door bouw- en weiland; Ter weerszijden van de Kloosterweg bij Haamstede een breed ge bied, waarin het bos wordt doorsneden door de Nieuwe Weg, Ver- tonsweg, Jonge Jan Boeije's weg en Breedsteweg (laatstgenoemde weg kwam toen nog tot de driesprong waar nu het raadhuis van Wes- terschouwen is gelegen; Groenoordswegje en Groenewoudsweg staan op de kaart nog niet aangegeven); Een gebied ten noordwesten en noorden van Renesse, dat begint bij (nu camping) "De Prinsenhoeve" en zich ten oosten van de Laöne, langs de duinen met de ijzeren en de stenen vuurtoren, uitstrekt tot ongeveer de Helleweg; Bos-enclaves in de zandgronden achter de duinen bij: de Wester Vuurtoren; de boerderij die in de dertiger jaren is omgebouwd tot Hotel-Res taurant "De Schouwse Boer"; de boerderij "Duinhoeve" (nu Camping "Duinhoeve"); de boerderij "Biesterveld"; Een aantal verspreid liggende kleinere bospercelen in het Armhoek- gebied (ten noordoosten van Haamstede); een perceel aan de Haam- steedse vaart; een aan het Piertjeswekken; het Otterbos nabij Burgh; het Bokkebos aan de Meeldijk en enkele percelen in de polder Burgh en Westland. (Opmerking: een wekken is een smal, meestal doodlopend wegje). Het totale oppervlak van deze, van de kaart van 1856 genoemde, bossen bedraagt ongeveer 600 ha. Vermeldenswaard is dat de twee polders Oosteren Ban van Schouwen (654 ha) en Westeren Ban van Schouwen (1176 ha), die ten noord westen van de al eerder genoemde weg Renesse-Haamstede-Burgh- Westenschouwen zijn gelegen, en waartoe het overgrote deel van de duin- en vroon-gronden behoort, in vroegere eeuwen veel meer be bost waren 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 32