45 (Was dit misschien hetzelfde goedje dat wel aan partijen meekrap werd toegevoegd met de bedoeling de koper te beduvelen nl. gema len dakpannen?) Of het hielp tegen de veeziekte is niet bekend. Uit mededelingen en ter inzage gekregen literatuur (waarvoor har telijk dank) van ons lid, dierenarts M. K. Buth te Haamstede, kan het volgende worden vermeld. Piroplasmosis (of Babesiosis) bij rundvee wordt veroorzaakt door een parasiet, de protozo ééncellig diertje) Babesia. Als deze parasiet in het bloed van de gastheer wordt overgebracht, vestigt en vermenigvuldigt hij zich in de rode bloedlichaampjes. Dat overbrengen van het ene op het andere dier gebeurt in ons land door de teek Ixodes ricinus L. Dit is een zgn. 3-gastherige teek, d.w.z. dat voor iedere fase van de ontwikkeling van de teek een andere gastheer wordt opgezocht. De drie ontwikkelingsfasen zijn: larve, nimf en imago. De ontwikkeling van de teek kan als volgt in een schema worden sa mengevat: 1. de teeklarve komt uit het ei; 2. de larve zoekt een gastheer (door in bomen, struiken of plan ten te klimmen en zich op een passerend dier te laten vallen); 3. bloedmaaltijd van de larve (ze voedt zich met bloed van de gastheer. De maaltijd kan 3-8 dagen duren. De hoeveelheid opgenomen bloed bedraagt 0, 5 tot 1 cc. 4. de volgezogen larve laat zich vallen en vervelt tot nimf (de tijd nodig voor vervellen kan variëren van enkele weken tot maanden); 5. de nimf zoekt een gastheer (net als de larve, zie 2); 6. bloedmaaltijd van de nimf; 7. de volgezogen nimf laat zich vallen en vervelt tot imago (net als de larve, zie 4); 8. imago zoekt een gastheer (ook weer als beschreven in 2); 9. bloedmaaltijd van het imago; 10. mannelijke en vrouwelijke teken paren (op de gastheer); 11. mannelijke teek valt af en sterft; 12. vrouwelijke teek valt af en gaat na een soms heel lange rust periode over tot afzetten van de eieren. Dit kunnen er van één wijfje soms 2000 tot 3000 zijn Bij het uitkomen van de eieren begint de geschetste cyclus opnieuw. .Een teek (larve, nimf of imago) kan echter alleen dan een parasiet (in dit geval dus de protozo Babesia) overbrengen, wanneer deze in het bloed van de gastheer aanwezig is. De protozo kan in het lichaam van de teek in leven blijven en zich zelfs vermenigvuldi gen! Zelfs de eieren van de teek en de daaruit komende larven kun nen met het infectueuze micro-organisme besmet zijn. Het inbren gen in de gastheer geschiedt via het speeksel van de teek, dat in de huidwand wordt geïnjecteerd om het bloed van de gastheer onstol- baar te houden. Resistentie tegen piroplasmosis kan ontstaan bij het doormaken van een infectie door een gering aantal parasieten (kleine aantallen besmette teken), waarbij de gastheer in staat is voldoende anti stoffen te produceren. Ook kan zich een zekere aangeboren onvat-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 47