y a A-1.0 1 TVT> I I 3Spr\ A V geinventanseerddeeivanhetduin^ebied qeinventariseerde vroon^raslanden omgrensde proefvlakken ivc 50 ddaaril: ligging den in 1g76geinventariseerde gebieden In het kader van een onder auspiciën van de afdeling Milieuonder zoek van de Deltadienst van Rijkswaterstaat uitgevoerd broedvogel- onderzoek is in 1975 een groot deel van de vroongraslanden van Schouwen op broedvogels geïnventariseerd (Van Haperen, 1977). Kaart I geeft hiervan een overzicht. Geïnventariseerd zijn: het Vliegveld Haamstede, de graslanden van manege "De Maire", de Wester Doodkist, de eigendommen van de Familie Moolenburgh en de bij het Staatsbosbeheer in beheer zijnde terreinen langs de Vroonweg. De eerste drie terreinen zijn grotendeels geëgaliseerd, terwijl in beide laatste gebieden over grote oppervlakten nog meer natuurlijke reliëfpatronen te vinden zijn. In dit artikel zullen alleen de broedvogels besproken worden van de terreingedeelten, die nog steeds (thans vooral door konijnen en paarden) begraasd worden. Broedvogels van enkele in deze terrei nen gelegen bosjes e. d. blijven dus buiten beschouwing. In tabel I is in de eerste kolom een schatting weergegeven van het aantal broedparen (territoria), dat in 1975 in het vroongraslanden- gebied voorkwam. De tweede kolom geeft een globale totaalschat ting voor het gehele in 1975 geïnventariseerde gedeelte van het duingebied van Schouwen. Het domaniale gebied met de bossen en het gebied rond de zilvermeeuwkolonie werd toen niet geïnventari seerd. Van de meeste hier ter sprake komende soorten broeden in dit gebied slechts een beperkt aantal paren, zodat de geschatte aan tallen waarschijnlijk een reëele benadering geven van de populatie van het gehele duingebied. Het 2e gedeelte van de tabel geeft de dichtheden weer (in paren per 10 ha), waarmee de broedvogels in een aantal proefvlakken, die in

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 52